Till navigation Till innehåll (s)

Vattenplan 2020 

Här presenterar vi förslag till vattenplan för Sollentuna kommun. Nu tar kommunen tacksamt emot synpunkter på föreslagen vattenplan innan dokumentet tas upp för beslut i Sollentunas kommunfullmäktige.

Föreslagen vattenplan beskriver bland annat lagrum, arbetsprocesser nulägesbild, målbilder och åtgärdsbehov samt föreslår åtgärder för att komma till rätta med identifierade brister eller skydda identifierade värden. Syftet med åtgärderna är att få en hållbar och resurseffektiv vattenhantering genom att säkra VA-försörjningen och arbeta för att nå miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvatten.

Remitterat material

Föreslagen vattenplan består av ett dokument med 9 kapitel samt en vattendatabas (som beskrivs i kapitel 9). Samtliga handlingar laddas ner från denna hemsida.

Remissvar

Nämnd eller organisation med utpekat ansvar för någon eller några åtgärder ska belysa ekonomiska konsekvenser i sitt yttrande. Tillkommande investeringar och kostnader till följd av åtgärderna som följer av planen ska anges. Alternativt ska kvittens ges på att kostnaderna kan bäras inom befintlig ram med nuvarande avgifts- och taxenivåer.

Yttrande skickas till ks@sollentuna.se  senast den 30 september 2020.

Ange: ”Yttrande Dnr 2020/0199 KS” i meddelanderaden.

Om detaljerade synpunkter på innehållet finns lämnas de med fördel i yttrandemallen som även den återfinns nedan.

Frågor

Frågor kring remissen kan ställas till vattensamordnare Towe Holmborn, towe.holmborn@sollentuna.se

Samtliga handlingar till vattenplanen: