Till navigation Till innehåll (s)

Tillgång till dricksvatten är livsviktigt 

Idag har vi rent dricksvatten i tillräckliga mängder i Sollentuna. Vi måste ändå tänka på hur vi agerar idag eftersom det påverkar vilket dricksvatten vi har i framtiden.

Tillgången till dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet produceras av Norrvatten vid Görvälnverket i Mälaren. Det är alltså mälarvatten vi dricker. Tillgången på dricksvatten är god och vi har fortfarande råd att till och med duscha i och spola våra toaletter med vattnet. 

Hot mot dricksvattnet

Föroreningar i yt- och grundvatten och klimatförändringar kan orsaka problem med kvalitet och tillgång på dricksvatten i framtiden. Och även om reningen i de moderna avloppsreningsverken är mycket effektiv, finns det vissa ämnen som är svåra att hantera, det gäller bland annat mikroplaster och läkemedelsrester. 

Så skyddar vi dricksvattnet

Vi ska se till att våra grundvatten fylls på med rent dagvatten och att vi inte förorenar våra ytvatten. Sollentunas avloppsvatten från hushållen skickas till Käppala avloppsreningsverk. Om alla hushåll hanterar sina avlopp på ett bra sätt avlastar vi Käppalaverket. 

Samarbete för att säkra Mälaren

Vi deltar i projektet ”Mälaren - en sjö för miljoner” (MER) som syftar till att öka takten på åtgärderna för att nå miljökvalitetsnormerna i Mälaren med tillrinningsområden.

Länkar

Läs mer hos Käppalaverket om hur du bäst hanterar du ditt avlopp.