Till navigation Till innehåll (s)

Alla kan bidra till rent dagvatten 

Hur vi tar hand om dagvattnet påverkar både sjöar, vår havsvik och våra vattendrag. Och på sikt grundvattnet. Det finns flera sätt att se till att minska föroreningarna i dagvattnet och alla kan hjälpa till.

Dagvatten är regn- och smältvatten som inte tränger ner i marken utan rinner på markytan, i ledningar eller via diken till sjöar, vattendrag och havsvikar. 

Så tar vi hand om dagvattnet i Sollentuna

Dagvattnet behöver ofta renas innan det når ut i naturliga vatten. I kommunens dagvattenpolicy har vi beskrivit hur vi helst vill göra det:

  • Låt naturen rena vattnet, via infiltration i marken. Det fyller också på grundvattnet.
  • Led vattnet via dammar och våtmarker.
  • Använd tekniska reningslösningar.

I den bebyggda miljön ska många aspekter vägas in: säkerhet, tillgänglighetsanpassning, estetik, markanvändningsbehov och så vidare. Vi måste ibland kompromissa för att bygga ett så bra samhälle som möjligt, för alla. 

Dagvattnet behöver renas

Det mest förorenade dagvattnet uppstår ofta på vägar, parkeringar och andra trafikrelaterade platser. Föroreningarna kan till exempel bestå av näringsämnen (fosfor och kväve), tungmetaller (zink, koppar, bly, kvicksilver, kadmium, krom),oljor och kemikaliemixen PAH. 

Dagvattnet leds till Norrviken och Edsviken

I möjligaste mån renas dagvattnet innan det leds till Edsviken och Norrviken. Utmed Norrviken finns ett flertal dagvattenanläggningar (dammar och våtmarker) som till viss del renar vattnet innan det når Norrviken. Från centrala Sollentuna, Tureberg, Edsviken, Edsberg, och delar av Häggvik leds en hel del orenat vatten till Edsviken. På andra håll i kommunen varierar lösningarna. Vi arbetar för ett att minska det orenade dagvattnet, men det tar tid, eftersom det kan vara både svårt, kostsamt och tidskrävande att rätta till gamla dagvattenlösningar. 

Så ska kommunen förbättra dagvattenhanteringen

När vi anlägger mark och byggnader planerar vi numera för dagvattenhantering. Vi håller också på att ta fram en omfattande vattenplan för hela kommunen och där ingår dagvattnet. 

Dagvatten, ,SEOM (Sollentuna Energi och Miljö AB)

Så kan du bidra till bättre dagvatten

  • Tvätta inte bilen på gata utan på en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall,
  • Led ut regnvatten på din gräsmatta.
  • Var sparsam med bekämpningsmedel och gödsel i trädgården.
  • Kasta inte fimpar och annat skräp på marken.
  • Låt bilen stå och välj att cykla, gå eller åka kollektivt.