Till navigation Till innehåll (s)
Damm Silverdalsparken

Alla kan bidra till rent dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som inte tränger ner i marken utan rinner på markytan, i ledningar eller via diken till sjöar, vattendrag och havsvikar.

Hur vi tar hand om dagvattnet påverkar både sjöar, vår havsvik och våra vattendrag. Och på sikt grundvattnet. Det finns flera sätt att se till att minska föroreningarna i dagvattnet och alla kan hjälpa till.

Dagvattnet behöver renas

Dagvattnet behöver ofta renas innan det når ut i naturliga vatten. Det mest förorenade dagvattnet uppstår ofta på vägar, parkeringar och andra platser för trafik. Föroreningarna kan till exempel bestå av näringsämnen (fosfor och kväve), tungmetaller (zink, koppar, bly, kvicksilver, kadmium, krom) och organiska föreningar (t. ex. PAHer).

Så tar vi hand om dagvattnet i Sollentuna

Som stöd i arbetet med att bygga och förvalta ett hållbart Sollentuna har flera dokument som berör dagvatten tagits fram de senaste åren, inte minst kommunens nya vattenplan. Dessa dokument hittar du längst ner på sidan.

Ett dokument som på en övergripande nivå tydliggör hur kommunen ska förhålla sig till dagvatten är policyn för dagvatten. I kommunens policy för dagvatten fastslår kommunen att vi ska arbeta för att:

  1. Minska konsekvenserna vid översvämning.
  2. Bevara en naturlig vattenbalans.
  3. Minska mängden föroreningar.
  4. Utjämna dagvattenflöden.
  5. Berika bebyggelsemiljön.

Läs gärna hela policyn för dagvatten där du får fördjupade texter och exempel kring de fem punkterna ovan.

Man bör dock komma ihåg att i den bebyggda miljön ska många aspekter vägas in till exempel: säkerhet, tillgänglighet, estetik och behovet av markanvändning. Ibland måste vi därför kompromissa för att bygga ett så bra samhälle som möjligt, för alla.

Så ska kommunen förbättra hanteringen av dagvatten

I kommunens nya vattenplan beskriver vi status, behovet av åtgärder och åtgärder kopplat till en hållbar hantering av dagvatten. Kommunen tillsammans med VA-huvudmannen (SEOM AB) behöver parallellt arbeta med att bygga hållbart vid ny- och ombyggnation samt att försöka förbättra hanteringen i befintliga områden med inbyggd problematik. Bland annat arbetar vi för att förbättra reningen av dagvattnet som leds till Edsviken, där störst behov av förbättring finns. Men, att hitta och bygga lösningar tar tid eftersom det kan vara både svårt, kostsamt och kräva tid att rätta till gamla lösningar för dagvatten, så vi får ha tålamod.

Så kan du bidra till bättre dagvatten

  • Låt bilen stå och välj att cykla, gå eller åka kollektivt. Biltrafik ger upphov till starkt förorenat dagvatten. Genom att låta bilen stå och istället hitta annat sätt att färdas minskar du föroreningarna i dagvattnet.
  • Kasta inte fimpar och annat skräp på marken. Skräp som hamnar på gatan spolas lätt ner i en dagvattenbrunn som leder vattnet till närmsta vatten, kanske din badsjö?
  • Tvätta inte bilen på gata utan på en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall. Om du tvättar bilen på gatan leds vattnet orenat till närmaste vatten medan vattnet som används på en biltvätt skickas till reningsverket.
  • Led om möjligt ut regnvatten på din gräsmatta och undvik att asfaltera eller göra ytor ogenomträngliga för vatten. Genom att ta hand om vattnet på ett naturligt sätt på sin tomt och inte leda vattnet till ledningsnätet för dagvatten bidrar du till minskad risk för översvämningar i samhället och minskad transport av föroreningar till våra sjöar.
  • Var sparsam med bekämpningsmedel och gödsel i trädgården.Vattnet bär med sig allt som kommer i dess väg och till slut hamnar det i närmsta vatten.