Till navigation Till innehåll (s)
Edsviken

Så vårdar vi våra vatten i Sollentuna 

Välmående och friska vatten i balans, med en långsiktigt hållbar status. Det är vad vi eftersträvar för Sollentunas vatten. 

Sollentunas vatten

I Sollentuna finns två större sjöar: Rösjön och Norrviken och flera mindre: Snuggan, Väsjön, Fjäturen, Ravalen, Översjön och Djupan. Vi har ett större vattendrag; Edsån och flera mindre och så har vi en havsvik: Edsviken. Dessutom har vi fyra förekomster av grundvatten, som alla ligger i Stockholmsåsen.

Juridiska krav på god status

Rösjön, Norrviken, Edsån (Oxunda-Väsbyån), Edsviken och de fyra grundvattenförekomsterna måste möta vissa juridiskt bundna kvalitetskrav. För att uppfylla kraven har vi en del arbete att göra. 

Sollentuna ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt har rollen som vattenmyndighet, med ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs. Sollentuna kommun ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. Vattenmyndigheten har utsett Edsviken, Norrviken och Edsån till att uppnå god ekologisk och kemisk status. För övriga sjöar och vattendrag gäller att dagens status inte ska försämras.

Det här menas med god status

För ytvatten gäller oftast miljökvalitetsnormerna god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus medan grundvattenförekomsterna skall uppnå god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus. En dålig ekologisk status betyder ofta att vattnet lider av övergödning. Medan en dålig kemisk status visar på för höga halter av miljögifter. 

Så ser ett välmående vatten ut

Välmående och friska vatten har

  • ett rikt växt- och djurliv,
  • en naturlig strandlinje,
  • klart vatten,
  • nyttig god fisk.

Välmående och friska vatten är i balans och har en långsiktigt hållbar status. De ökar också förutsättningarna för rena grundvatten. Och där är det trevligt att vara. 

Det här gör vi för att förbättra vattenkvalitén

  • 2016 antogs Sollentunas dagvattenpolicy, med riktlinjer om hur dagvatten skall hanteras.
  • I ett stort EU-projekt (LIFE-IP Rich Waters), tar vi fram en omfattande vattenplan.
  • Vi har checklistor och arbetsstöd för hur vi skall hantera dagvatten i detaljplaner. Tillsammans med SEOM – (Sollentuna energi och miljö) planerar vi bland annat en dagvattenanläggning i Edsviken. SEOM har ansvaret för kommunens VA - vatten och avlopp.
  • Vi samarbetar med de kommuner, som vi delar vatten med, för att effektivisera miljöövervakningen och åtgärdsarbetet.
  • Inom LIFE-IP Rich Waters planerar vi tillsammans med Upplands Väsby och Länsstyrelsen i Stockholm att behandla Norrvikens övergödda botten. 
  • Sollentuna kommun har tillsammans med tre grannkommuner tecknat avtal med Länsstyrelsen om att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Edsviken. 

Bada i Sollentuna

Att ett vatten inte uppfyller miljökvalitetsnormerna om ”god status” behöver inte på något sätt påverka badbarheten. Det som bedöms då man tittar på god badkvalitet är förekomst av bakterier, som man förknippar med avföring (som ger magsjuka) eller stora mängder giftiga alger. Provtagning sker regelbundet på vissa badplatser under badsäsong. Respektera de förbudsskyltar som satts upp på olämpliga badplatser. 

Fiska i Sollentuna

Om vattnet är övergött, kan fiskbestånden vara stora men av sämre kvalitet för sportfiskaren - där dominerar generellt karpfiskar. I en sjö i balans finns en större andel rovfiskar (t ex abborre och gädda). I en sjö som har för höga nivåer av miljögifter kan fisken innehålla halter som inte är hälsosamma för människor. 

Biologisk mångfald i våra vatten

I övergödda vatten är den biologiska mångfalden oftast lägre än i välmående vatten. Det kan finnas mycket växter och djur, men få olika sorter. Övergödning skapar dålig syresättning av bottenvattnet och minskad möjlighet för ljuset att nå botten och det slår ut många arter. Miljögifter kan också påverka vissa arter negativt. 

Sollentuna kommuns vattenplan

Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Länsstyrelsen om vatten

VISS, Vatteninformationssystem Sverige