Till navigation Till innehåll (s)
Edsviken

Så vårdar vi våra vatten i Sollentuna

Välmående och friska vatten i balans, med en långsiktigt hållbar status. Det är vad vi eftersträvar för Sollentunas vatten. 

Sollentunas vatten

I Sollentuna finns två större sjöar: Rösjön och Norrviken och flera mindre: Snuggan, Väsjön, Fjäturen, Ravalen, Översjön och Djupan. Vi har ett större vattendrag; Edsån och flera mindre och så har vi en havsvik: Edsviken. Dessutom har vi fyra förekomster av grundvatten, som alla ligger i Stockholmsåsen.

Juridiska krav på god status

Rösjön, Norrviken, Edsån (Oxunda-Väsbyån), Edsviken och de fyra grundvattenförekomsterna måste möta vissa juridiskt bundna kvalitetskrav. För att uppfylla kraven har vi en del arbete att göra. 

Sollentuna ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt har rollen som vattenmyndighet, med ansvar för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs. Sollentuna kommun ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. Vattenmyndigheten har ställt krav på att Edsviken, Norrviken och Edsån ska uppnå god ekologisk och kemisk status. För övriga sjöar och vattendrag gäller att statusen inte ska försämras.

Kommuner samarbetar för bättre vattenkvalité 

Sollentuna kommun samarbetar i två vattenvårdsförbund för att förbättra vattenkvaliteten i respektive avrinningsområde samt för att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv.

Edsviken vattensamverkan

Oxunda vattensamverkan

Det här menas med god status

För ytvatten gäller oftast miljökvalitetsnormerna god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus medan grundvattenförekomsterna skall uppnå god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus. En dålig ekologisk status betyder ofta att vattnet lider av övergödning. Medan en dålig kemisk status visar på för höga halter av miljögifter. 

Så ser ett välmående vatten ut

Välmående och friska vatten har

 • ett rikt växt- och djurliv,
 • en naturlig strandlinje,
 • klart vatten,
 • nyttig och god fisk.

Välmående och friska vatten är i balans och har en långsiktigt hållbar status. De utgör en attraktiv plats att vistas på och de ökar förutsättningarna för rena grundvatten.

Det här gör vi för att förbättra vattenkvalitén

 • 2016 antogs Sollentunas dagvattenpolicy, med riktlinjer om hur dagvatten skall hanteras.
 • 2020 antogs Sollentunas vattenplan, med åtgärder som syftar till att skapa en hållbar vattenhantering i kommunen.
 • Vattenplanen arbetades fram inom ett stort EU-projekt (LIFE-IP Rich Waters).
 • I ett stort EU-projekt (LIFE-IP Rich Waters), tar vi fram en omfattande vattenplan.
 • Vi har checklistor och arbetsstöd för hur vi skall hantera dagvatten i detaljplaner. Tillsammans med SEOM – (Sollentuna energi och miljö) planerar vi bland annat för förbättrad dagvattenrening till Edsviken. SEOM har ansvaret för kommunens allmänna vatten och avloppsförsörjning.
 • Vi samarbetar med de kommuner, som vi delar vatten med, för att effektivisera miljöövervakningen och åtgärdsarbetet.
 • Inom EU-projektet LIFE-IP Rich Waters har vi tillsammans med Upplands Väsby och Länsstyrelsen i Stockholm genomfört en behandling av Norrvikens övergödda botten. 
 • Sollentuna kommun har tillsammans med tre grannkommuner tecknat avtal med Länsstyrelsen om att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Edsviken. 

Bada i Sollentuna

Att ett vatten inte uppfyller miljökvalitetsnormerna om ”god status” behöver inte på något sätt påverka badbarheten. Det som bedöms då man tittar på god badkvalitet är förekomst av bakterier, som man förknippar med avföring (som ger magsjuka) eller stora mängder giftiga alger. Provtagning sker regelbundet på vissa badplatser under badsäsong. Respektera de förbudsskyltar som satts upp på olämpliga badplatser. 

Fiska i Sollentuna

Om vattnet är övergött, kan fiskbestånden vara stora men av sämre kvalitet för sportfiskaren - där dominerar generellt karpfiskar. I en sjö i balans finns en större andel rovfiskar (till exempel abborre och gädda). I en sjö som har för höga nivåer av miljögifter kan fisken innehålla halter som inte är hälsosamma för människor. Allt fiske på kommunalt vatten sker i enlighet med regler för fiskekortet.

Biologisk mångfald i våra vatten

I övergödda vatten är den biologiska mångfalden oftast lägre än i välmående vatten. Det kan finnas mycket växter och djur, men få olika sorter. Övergödning skapar dålig syresättning av bottenvattnet och minskad möjlighet för ljuset att nå botten och det slår ut många arter. Miljögifter kan också påverka vissa arter negativt. 

Sollentuna kommuns vattenplan

Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Länsstyrelsen om vatten

VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Miljöbarometern/vatten