Till navigation Till innehåll (s)

Partiklar och luftmiljö

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd mäter regelbundet kvaliteten på utomhusluften på flera ställen i kommunen. Förbud mot längre tomgångskörning och hastighetssänkningar är sätt att förbättra luftmiljön.

De halter som mäts är kvävedioxider, partiklar och ozon. Värdena ligger oftast under de nationella gränsvärdena. Mätningar sker på platser som väljs ut för att vara representativa för den allmänna luftkvaliteten eller för att ge information om situationen på särskilt utsatta ställen. Sollentuna är en av de platser i Stockholmsområdet där man mäter luftföroreningar.

Mätning av luftföroreningar

Halten av luftföroreningar beror på såväl lokala som avlägsna källor och en betydande del kommer från vägtrafiken. Under de senaste 20 åren har luften i regionen blivit mycket bättre. Detta beror främst på att vi byggt ut fjärrvärmen samt infört katalysatorrening på personbilar. Dock har vi fortfarande problem med höga halter av bland annat partiklar, kvävedioxid och ozon. Dessa mäts i Sollentuna. Partiklar består av det mesta som förorenar luften, till exempel sand, gummi från bildäck och metall. Partiklarna är inte synliga för ögat, utan mäts i mikrogram per kubikmeter (µg/m3). I Sollentuna mäts två olika storlekar på partiklarna, PM10 och PM2,5.

Som komplement till mätningarna beräknas halter med hjälp av spridningsmodeller. Spridningsmodeller ger en bra beskrivning av hur luftföroreningarna är fördelade och ger möjlighet att beskriva både extremförhållanden och årsmedelvärden under långa tidsperioder. Modeller möjliggör också att göra prognoser för framtida halter vid till exempel vägprojekt eller nya detaljplaner.

Hastigheter på E4 i Sollentuna

Hösten 2014 sänktes hastigheten på E4 genom Sollentuna, främst för att minska mängden skadliga partiklar.

Övervakning av halter

Sollentuna är medlem i Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund som samordnar luftmiljöövervakningen inom de två länen. Halten av luftföroreningar mäts kontinuerligt vid ett antal stationer inom Luftvårdsförbundets verksamhetsområde.

Partikelmätning i Sollentuna

Östra Sveriges luftvårdsförbund