Till navigation Till innehåll (s)

Fakta om miljön 

Arbetet med miljö och klimat i Sollentuna redovisas med en mängd olika data och nyckeltal. Kommunen gör löpande bokslut och rapporterar hur det går. Gillar du statistik, diagram och tabeller kommer du att hitta vad du söker i kommunens miljöbarometer.

Sollentuna har höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet. Kommunen strävar efter att inte konsumera för mycket av jordens resurser och att bidra till att hålla nere de globala temperaturökningarna. Varje år görs en mängd olika aktiviteter för att leva upp till ambitionerna.

För att veta vilken effekt kommunens aktiviteter för miljö och klimat har, samlas data in. Vi redovisar resultatet för allt från avfall och koldioxid till hur våra sjöar mår. 

All data om miljö och klimat i Sollentuna finns i kommunens Miljöbarometer. Där kan du jämföra resultaten från år till år. Siffrorna uppdateras löpande, för att alltid vara aktuella.

Miljöbarometern

Kommunen har tidigare tagit fram en rapport som baserats på de 16 svenska miljökvalitetsmålen och deras delmål. Miljöredovisningens delar redovisas successivt i Miljöbarometern, den sista rapporten togs fram över miljöstatus 2017. Den är ett komplement till Miljöbarometern och ger dig ännu mer fakta.

Sex av de 16 nationella miljömålen som ska nås till år 2020 har valts ut av länsstyrelsen för prioriterade insatser i länet. Det gäller följande miljömål: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, ingen övergödning, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.