Till navigation Till innehåll (s)

Så jobbar Sollentuna med miljö och klimat

Miljö och klimat är ett politiskt fokusområde i Sollentuna kommun. Här ska man leva bra inom gränserna för vad vår planet mår väl av. Kommunen ska ta hand om naturen och skapa en god livsmiljö för människor.

Miljön är viktig för Sollentuna kommun och vi arbetar på många sätt för att minska vår påverkan på miljön. Vi utgår från vår miljö- och klimatpolicy.

Klimatpolicyn beskriver hur kommunen ska göra för att inte påverka jordens höjning av temperaturen mer än  1,5 grader. Miljöpolicyn visar hur kommunen, tillsammans med invånare och näringsliv, ska arbeta för att inte tära på jordens resurser.

Exempel på saker vi har gjort är

 • Byggt fler cykelbanor och cykelställ.
 • Använder el från vindkraft i våra verksamheter.
 • Byggt skolor som klarar kraven i Miljöbyggnad Silver.

Det är viktigt för kommunens utveckling av välfärd och livskvalitet att vi värnar vår miljö och klarar utmaningen från klimatet. 

Alla kan ta del av Sollentuna kommuns miljöutbildning

Här finns resonemang kring de stora frågorna om miljön och praktiska tips om vad man kan göra för miljön i sin vardag. Den tar cirka 30 minuter att gå igenom, men det går också bra att ta del av den i mindre delar.

Miljöutbildningen 

Fakta om miljön

I Sollentuna  miljöbarometer samlas all information kring hur olika faktorer påverkar oss och vår miljö i Sollentuna. Här kan man också läsa om de åtgärder kommunen har jobbat med de senaste åren.

Miljöbarometern

Kommunens prioriterade frågor om miljön:

I Sollentuna kommun arbetar vi med frågor om miljön inom fyra prioriterade områden:

 • Konsumtion och resurshantering.
 • Mark och vatten.
 • Trafik och transportlösningar.
 • Kommunikation och kompetensutveckling. 

Styrdokumenten talar om vad kommunen ska göra

För att de övergripande policy-dokumenten för miljö- och klimatarbetet ska bli mer konkreta har ett antal styrdokument tagits fram. Exempel är Vattenplan, Plan för urban grönstruktur och Policy för upphandling och inköp. I dessa styrdokument finns det beskrivet vad som behöver göras för att kommunens miljö- och klimatmål ska uppfyllas.

Styrdokument i Sollentunas författningssamling

Miljö- och klimatpolicy visar riktningen mot hållbarhet

Det finns flera dokument som beskriver hur kommunen ska arbeta med miljö- och klimatfrågor. Två dokument visar kommunens övergripande inriktning inom miljö- och klimatområdet: Miljöpolicy och Klimatpolicy., båda är beslutade i kommunfullmäktige. Klimatpolicy beskriver vilka strategier kommunen ska ha för att bidra till att den globala temperaturen stiger med maximalt 1,5 grader. Miljöpolicyn visar hur kommunen ska arbeta för att inte tära på jordens resurser och hur man ska samarbeta med invånare och näringsliv för en hållbar miljö.  

FNs globala hållbarhetsmål – Agenda 2030 

FN har formulerat 17 mål för att världen ska vara hållbar år 2030, de så kallade Agenda 2030-målen. Målen är både sociala, ekonomiska och miljömässiga. Sollentuna har en policy som beskriver hur kommunen ska bidra till att målen uppfylls. Här ingår att kommunen ska fokusera på flera miljömål.

Exempel på miljöarbete inom den kommunala organisationen

 • Sollentuna kommun har tillsammans med SEOM Sollentuna Energi AB byggt tre vindkraftverk i Dalarna, som täcker ca 65 % av elbehovet i kommunens verksamheter. Vindkraftverken är döpta till Sol, Vind och Vatten.
 • Anställda i kommunhuset har tillgång till cyklar för tjänsteärenden och kommunens bilar byts successivt ut till elbilar.
 • Varje gång kommunen ska göra en upphandling ställer vi miljökrav anpassade till just den produkten eller tjänsten.  Senast som en upphandling av leksaker till förskolor gjordes, så ställde vi krav på kemikalier. 

Exempel på miljöarbete i samhället

 • För att förbättra luftkvalitet, minska buller och minska klimatpåverkan behöver vi minska bilåkandet. Därför satsar kommunen på cykelbanor och trygga cykelställ. Kommunen samarbetar också med trafikförvaltningen för att få en bra kollektivtrafik.
 • Alla förskolor har inspekterats för att rensas från produkter med oönskade kemikalier.
 • Hushåll och verksamheter i Sollentuna uppmanas att sortera ut matavfall, som samlas in av SEOM och skickas till rötning för att bli biogas eller biogödsel.