Till navigation Till innehåll (s)

Så jobbar Sollentuna med miljö och klimat 

Miljö och klimat är ett politiskt fokusområde i Sollentuna kommun. Här ska man leva bra inom gränserna för vad vår planet mår väl av. Kommunen ska ta hand om naturen och skapa en god livsmiljö för människor.

Miljön är viktig för Sollentuna kommun och vi arbetar på många sätt för att minska vår miljöpåverkan. Vi utgår från vår handlingsplan, miljöpolicy och klimatpolicy.

Klimatpolicyn beskriver hur kommunen ska göra för att inte påverka jordens temperaturhöjning mer än att den stiger med högst 1,5 grader. Miljöpolicyn visar hur kommunen, tillsammans med invånare och näringsliv, ska arbeta för att inte tära på jordens resurser. Handlingsplanen innehåller mer än 40 aktiviteter vi ska göra för att minska vår miljöpåverkan.

Exempel på aktiviteter vi har gjort är

 • Byggt fler cykelbanor och cykelställ.
 • Använder mer el från vindkraft i våra verksamheter
 • Gjort det möjligt att sortera ut matavfall

Det är viktigt för kommunens utveckling av välfärd och livskvalitet att vi värnar vår miljö och klarar klimatutmaningen.

Alla kan ta del av Sollentuna kommuns miljöutbildning

Här finns resonemang kring de stora miljöfrågorna och praktiska tips om vad man kan göra för miljön i sin vardag. Den tar ca 30 minuter att gå igenom, men det går också bra att ta del av den i mindre delar.

Miljöutbildningen 

Fakta om miljön

I Sollentuna  miljöbarometer samlas all information kring hur olika faktorer påverkar oss och vår miljö i Sollentuna. Här kan man också läsa om kommunens fyra prioriterade områden och om hur vi jobbar för att miljö- och klimatpåverkan ska minska. 

Miljöbarometern

Kommunens prioriterade miljöfrågor:

I Sollentuna kommun arbetar vi med miljöfrågor inom fyra prioriterade områden:

 • Konsumtion och resurshantering
 • Mark och vatten
 • Trafik och transportlösningar
 • Kommunikation och kompetensutveckling 

Handlingsplanen talar om vad vi ska göra

2016 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för miljöarbetet. Den innehåller fler än 40 aktiviteter för att minska kommunens påverkan på miljö och klimat. Alla områden inom kommunens organisation berörs av planen; i handlingsplanen står vilken nämnd som är ansvarig för vilken aktivitet och när den ska vara slutförd.

Miljöpolicy och klimatpolicy visar riktningen mot hållbarhet

Det finns flera dokument som beskriver hur kommunen ska arbeta med miljö- och klimatfrågor. Två dokument styr alla andra dokument och planer: Miljöpolicy och Klimatpolicy., båda är beslutade i kommunfullmäktige . Klimatpolicy beskriver vilka strategier kommunen ska ha för att bidra till att den globala temperaturen stiger med maximalt 1,5 grader. Miljöpolicyn visar hur kommunen ska arbeta för att inte tära på jordens resurser och hur man ska samarbeta med invånare och näringsliv i kommunen för en hållbar miljö.   

Exempel på miljöarbete inom den kommunala organisationen

 • Sollentuna kommun har tillsammans med SEOM Sollentuna Energi AB byggt tre vindkraftverk i Dalarna, som täcker ca 65 % av elbehovet i kommunens verksamheter. Vindkraftverken är döpta till Sol, Vind och Vatten.
 • Anställda i kommunhuset har tillgång till cyklar för tjänsteärenden och kommunens bilar byts successivt ut till elbilar.
 • Varje gång kommunen ska göra en upphandling ställer vi miljökrav anpassade till just den produkten eller tjänsten.  Senast som en upphandling av leksaker till förskolor gjordes, så ställde vi krav på kemikalier. 

Exempel på miljöarbete i samhället

 • För att förbättra luftkvalitet, minska buller och minska klimatpåverkan behöver vi minska bilåkandet. Därför satsar kommunen på cykelbanor och trygga cykelställ. Kommunen samarbetar också med trafikförvaltningen för att få en bra kollektivtrafik.
 • Alla förskolor har inspekterats för att rensas från produkter med oönskade kemikalier.
 • Hushåll och verksamheter i Sollentuna uppmanas att sortera ut matavfall, som samlas in av SEOM och skickas till rötning för att bli biogas eller biogödsel.