Till navigation Till innehåll (s)
Fågelsångsparken

Fågelsångsparken och framtiden

Fågelsångsparken återställs och utvecklas. Under 2021-22 pågår arbetet med att rusta upp parkens grönytor och platser för möten och lek.

Under våren 2020 genomfördes en digital medborgardialog för att få in idéer till Fågelsångsparkens upprustning. Parken ligger söder om Turebergsleden och de framtida bostäderna kring nya Malmplan. Under ett par år har en stor del av Fågelsångsparkens ytor upptagits av en tillfällig skolbyggnad.

Bland de många idéer och förslag som kom in via medborgardialogen dominerade önskemålen om en grön och lugn plats.

Tidplan

Maj-augusti 2021

Markrivning och markåterställningen har utförts av Sollentuna kommunfastigheter, SKAB. Sådant som fanns i marken när skolan låg här, t ex rör, ledningar och asfalt har tagits bort. Även några träd som nått sin livslängd har tagits ner och kommer senare att ersättas.

Hösten 2021

Återställning av marken till parkmark. Jordlagret fylls på och nya träd, buskar och andra växter planeras.

En del ny utrustning tillkommer, bland annat nya bänkar och ett fågelbad i granit.

I höstens arbete ingår också att riva den befintliga lekplatsen och ersätta med en ny på den plats där den tillfälliga skolan legat. Den nya lekplatsen blir klar under vintern 2021/22.

Tidplanen är delvis beroende av vädret.

Våren 2022

De sista planteringarna i parken görs.

Biologisk mångfald

Under 2021-22 kommer parken att rustas upp till ett rekreationsområde med stora grönytor och plats för både möten och lek. Parkens kommer att kompletterats med både nya sittplatser och växter, som ska bidra med grönska även vintertid.

Ett mål är att uppnå en biologisk mångfald i parken. Därför blir en del av arbetat att komplettera befintliga träd, buskar och perenner och anpassa det nya till befintlig grönska. Ängsytor, perenner och fruktträd ska vara av sorter som attraherar och lockar insekter och fåglar

Ett annat mål är att utforma parken så att den bidrar till trygghet. Ljuskällor i form av belysningspollare och belysningsstolpar kommer vara placerade på lämpliga platser för att parken ska kännas tillgänglig oavsett årstid. 

Träd kommer att placeras så att det ska gå att få en överblick och så att platser som är skymda undviks. De stora träden mot Turebergsleden blir kvar som bullerdämpning och insynsskydd. Under träden kompletteras det med buskar och grönska för att förstärka skyddet.

Lekplats

En ny lekpark kommer att anläggas för att smälta in i naturmiljön. Andra idéer från medborgardialogen, som beachvollybollplan, utegym, temalekpark mm, har kommunen bedömt finns i den närliggande och nyligen upprustade Malmparken.

Inte heller en hundrastgård har tagits med i den slutgiltiga utformningen. Detsamma gäller grillplats och boulebana, som inte heller kommer att anläggas i parken i det här läget.   

Gång och cykelvägar

Några gångvägar har tagits bort som angränsat till bostäder. Den större gång och cykelvägen kommer däremot att finnas kvar genom parken.

Tunneln under Turebergsleden ingår inte i projektet och kommer att vara kvar fram tills att före detta mässområdet byggs ut och Turebergsleden byggs om. Då kommer tunneln att stängas och istället anläggs då ett övergångsställe över Turebergsleden, detta som en trygghetsåtgärd.

Resultat från medborgardialog Fågelsångsparken

Dialogen bestod av tre frågor där det fanns möjlighet att lämna fria svar i text. Frågorna fokuserade på vad som uppskattas i parken och vad som är bra respektive mindre bra med kommunens programskiss.

Om undersökningen

  • Sammanlagt inkom 104 st svar via den digitala dialogen samt ett skriftligt svar mellan den 1 maj och 1 juni 2020.
  • Enkäten var tillgänglig på den här webbplatsen och annonserades via annonser i två lokaltidningar, kommunens sociala mediekanaler samt via nyhet på sollentuna.se.

Resultat

De svar som kom in visar att många uppskattar att Fågelsångsparken ska bli en park igen och att skolan ska försvinna. Nedan hittar du en kort sammanfattning av de inkomna svaren fråga för fråga.

Fråga 1: Vad uppskattar du med Fågelsångsparken?

Typiska svar på  den här frågan är att parken upplevs som ”en grön och lugn oas”, att den har ett ”bra läge nära bostäder och centrum” samt att den utgör ett ”viktigt stråk för gång- och cykel”.

Fråga 2: Vad tycker du bäst om i kommunens förslag?

På den här frågan kretsade svaren kring att förslaget ger en ”variationen med olika rum i parken”, att ”grönskan bidrar till ökad biologisk mångfald” och att de planeras för flera ”mötesplatser och aktiviteter för flera målgrupper”.

Fråga 3: Vad tycker du är mindre bra i förslaget?

Svaren visar att det finns olika syn på vad parken ska innehålla för aktivitetsmöjligheter.

Vissa saknar hundrastgård, utegym, boulebana, skateboard, fotbollsplan, plaskdamm. Andra vill ge plats för färre aktiviteter och mer lugn och ro.

Flera har framfört synpunkter kring framkomlighet och tillgänglighet. Bland annat uttrycker fler oro för att tunneln för gång- och cykeltrafik under Turebergsleden ska försvinna. (Ombyggnaden av Turebergsleden är en del i utbyggnaden av f.d mässområdet.)

Andra saker som oroar är säkerheten kring cykelvägar och brist på bänkar för vila.

Flera påminner också om risken för nedskräpning och vikten av att planera för att kunna sköta det som anläggs.

Samtliga svar är diarieförda i ärendenummer 2020/0035.

Mer information

Här kan du läsa mer om övriga projekt i närområdet. 

Utvecklingen i Tureberg och centrala Sollentuna

Frågor

Har du frågor om dialogen är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter@sollentuna.se!