Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Vem gör vad? 

Alla som är inblandade i byggprocessen har sina roller och ansvar.

Här kan du läsa om vem som gör vad.

Besiktningsman

En besiktningsman kan anlitas för att undersöka skicket på en befintlig byggnad, till exempel före köp (överlåtelsebesiktning), eller för att konstatera om en byggnadsåtgärd som byggherren har beställt också har blivit utförd enligt avtal (entreprenadbesiktning).

Besiktningsmannen är ofta en byggnadsingenjör som har speciell utbildning för detta. 

Sök byggnadsingenjör/ besiktningsman

Byggherre

Byggherre är den person som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, bygg-, rivnings- eller markarbeten. Det betyder att det är du som beställer ett byggarbete som är byggherre, inte den du anlitar som utför själva arbetet.

Byggherren ansvarar bland annat för att:

  • kontroller enligt kontrollplanen blir utförda och att intyg enligt kontrollplanen skickas in,
  • byggnader och anläggningar utförs i överensstämmelse med plan- och bygglagen (2010:900) och andra tillämpliga författningar, särskilt Boverkets Byggregler, BBR
  • byggnadsarbetena bedrivs i överensstämmelse med arbetsmiljölagen (1977:1160), 
  • bygg- och rivningsavfall omhändertas enligt kommunens riktlinjer och tillämplig lagstiftning

Entreprenör, hantverkare

Den som utför arbetet i ett projekt. Entreprenören är ofta anlitad av byggherren. En entreprenör kan till exempel vara ett företag som utför byggarbeten.

När du i egenskap av privatperson anlitar en hantverkare eller entreprenör för att få en tjänst utförd så har du ett lagstadgat konsumentskydd genom konsumenttjänstlagen. Ett skriftligt avtal förhindrar missförstånd och det blir lättare för dig att få rätt om du är missnöjd och gör en reklamation.

Fastighetsägare

För att få utföra något på en fastighet behöver fastighetsägaren ge sitt tillstånd.

Den som äger en fastighet har alltid ansvar för byggnader och andra anläggningar på fastigheten liksom för tomtens skick. Även den som äger ett byggnadsverk (byggnad eller annan anläggning) utan att äga fastigheten, eller den som har haft fördel av byggnadsverket, kan hållas ansvarig.

Kontrollansvarig (KA)

KA anlitas av, och arbetar på uppdrag av, byggherren. KA hjälper byggherren bland annat med att upprätta ett förslag till kontrollplan inför det tekniska samrådet.

En KA ska enligt plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till en som utför de arbeten som ska kontrolleras. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta inom samma företag som den som utför åtgärden.

Den kontrollansvarige ska:

  • se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs,
  • informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen,
  • delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, och vid      byggnadsnämndens platsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser samt
  • skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)

Miljö- och byggnadsnämnden är den myndighet som fattar beslut om bygglov, startbesked, slutbesked och andra beslut som krävs inom byggande i Sollentuna kommun. MBN har även ett tillsynsansvar och ska bevaka att ingen bryter mot plan- och bygglagen.

Till sin hjälp har MBN ett antal tjänstemän. De som arbetar med beslut på delegation av nämnden är bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Tjänstemännen får fatta beslut å MBNs vägnar i ärenden som inte är kontroversiella eller av principiell natur.

Projektörer (arkitekt m.fl.)

Den som upprättar ritningar och andra dokument inför ett byggprojekt kan till exempel vara en arkitekt eller en byggnadsingenjör. Projektören kan anlitas av antingen byggherren (generalentreprenad) eller entreprenören (totalentreprenad).

Sök arkitekt

Sök byggnadsingenjör

Sökande

Sökande är den privatperson eller det företag som gör ansökan eller anmälan hos miljö- och byggnadsnämnden och är den som "äger" ärendet hos nämnden. Sökande är ofta, men behöver inte vara, samma som byggherren.

Övriga sakkunniga

Även andra sakkunniga kan behövas i fråga i ett byggprojekt. Större projekt kan till exempel kräva att en sakkunnig i tillgänglighet eller brandskydd granskar eller hjälper till att ta fram handlingar till en ansökan om bygglov. 

Sök efter certifierade sakkunniga på Boverkets webbplats