Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Inventering av bryggor i Sollentuna 

Kommunen inventerar nu att alla bryggor i Edsviken och Norrviken har de tillstånd som behövs, i annat fall kan bryggan behöva tas bort. Om du är osäker på om din brygga berörs är du välkommen att kontakta kommunen.  

Bakgrunden till inventeringen är att miljöbalkens skäl för att medge dispens från strandskydd har skärpts och dispensbehovet för bryggor har fått en förändrad tolkning. Inventeringen omfattar både bryggor i privat vatten som arrende i kommunalt vatten. Den riktar in sig på tre typer av bryggor med tillhörande åtgärder. 

Bryggan ligger inom strandskyddat område men saknar dispens

För en brygga som ligger inom strandskyddat område och som saknar dispens måste bryggägaren skicka in en dispensansökan. När du skickat in din ansökan prövar vi den mot miljöbalken som är den lag som reglerar strandskydd. Först därefter kan vi besluta om din brygga kan ligga kvar. Om dispens saknas kan du bli tvungen att ta bort bryggan. 

Bryggan ligger inom strandskyddat område men saknar dispens samt arrendeavtal för bryggan

För en brygga som ligger inom strandskyddat område och som saknar dispens måste bryggägaren skicka in en dispensansökan, och dessutom skriva ett nytt avtal med kommunen. När du skickat in din ansökan provar vi den mot miljöbalken som är den lag som reglerar strandskydd. Först därefter kan vi besluta om din brygga kan ligga kvar. Om dispens saknas kan du bli tvungen att ta bort bryggan.  

Du kan dessutom behöva teckna ett nytt avtal för bryggtillstånd med kommunen. Från och med i år tecknar vi arrendeavtal istället för det tidigare bryggtillståndet. Arrendeavtalet behöver inte förnyas varje år utan gäller en femårsperiod. Om du behöver teckna ett arrendeavtal med oss du besked om när vi behandlat din dispensansökan. 

Bryggan saknar giltigt bryggtillstånd

I detta fall måste ett nytt avtal slutas med kommunen, i annat fall kan du bli tvungen att ta bort din brygga. Från och med i år tecknar vi arrendeavtal istället för det tidigare bryggtillståndet. Arrendeavtalet behöver inte förnyas varje år utan gäller en femårsperiod. 

Teckna arrendeavtal med kommunen

Om du är ensam bryggrättsansvarig utan medsökande så tecknas arrendeavtal direkt med dig. 

Om ni är flera medsökande finns följande alternativ att välja mellan för att teckna avtal med kommunen:

1. Arrendeavtal tecknas med en bryggrättsansvarig som kommer överens om att upplåta del i bryggan till medsökande. Ett skriftligt medgivande från samtliga medsökande krävs dör detta alternativ.

2. Ni bildar tillsammans en förening med de aktuella personerna som medlemmar så att föreningen står som avtalspart. För att kunna bilda en bryggförening krävs det att ni är minst tre medlemmar. Medlemskapet är även en trygghet för er som ingår avtal med oss.
Läs om hur ni bildar förening här

Mer information om strandskydd

På  Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om strandskyddets syfte, omfattning och regler samt hur det fungerar med dispens från strandskyddet.

Naturvårdsverkets hemsida

Har du frågor?

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor! Ring 08-579 210 00 eller skicka e-post till:

kontaktcenter@sollentuna.se