Till navigation Till innehåll (s)

Sammanhållen bebyggelse 

Det du får bygga på din tomt kan i vissa fall styras av om din fastighet ligger inom sammanhållen bebyggelse eller inte. Det innebär bland annat att en- och tvåbostadshus, utanför detaljplan, inte får göra en liten tillbyggnad, uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank utan bygglov. Till exempel kan en altan med en viss höjd över mark räknas som en tillbyggnad om den visuellt ger intrycket av att öka byggnadens volym.

I plan- och bygglagen definieras sammanhållen bebyggelse som "bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark". Sollentuna kommun har i översiktsplanen definierat två typer av bebyggelse som tillsammans bildar sammanhållen bebyggelse. Dels stadsmiljö, vilket innebär tät bebyggelse med blandade funktioner, bostäder, verksamheter, servicetorg och parker. Dels den övriga bebyggda miljön, stadsbygden, vilken består av parker och närnatur med mera.

Karta över sammanhållen bebyggelse i Sollentuna