Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Vindsinredning 

Att inreda vinden så att människor kan vistas eller bo där mer än tillfälligt kräver oftast bygglov.

För vindsinredning är det viktigt att du tar reda på om det över huvud taget är tillåtet eller möjligt att inreda det du har tänkt.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om du vill:

  • inreda vind med ytterligare bostad
  • inreda vind med lokal för handel, hantverk eller industri
  • inreda vind för ett ändamål som skiljer sig väsentligen mot det den använts för senast (läs mer under rubriken Använda byggnad för något annat)

Ändrad användning för hel eller del av byggnad

  • göra taklyft
  • bygga takkupor, takfönster eller på annat sätt ändra byggnadens yttre utseende avsevärt

Exempelvis kan kraven avseende tillgänglighet, brandsäkerhet eller rumshöjd innebära att det inte är möjligt att genomföra åtgärden. Detta är särskilt aktuellt vid inredande i en källare eller på en vind.

Vind får inte inredas överallt

Bestämmelser för din fastighet

Beroende på vad du tänkt inreda vindsutrymmet med så kan det finnas bestämmelser som eventuellt kan påverka möjligheten att genomföra det du har tänkt.

Om fastigheten ligger inom detaljplan så kan det finnas planbestämmelser om förbud mot vindsinredning, eller om det finns en skyddsbestämmelse för fastigheten.

Byggnadens förutsättningar

För att få inreda vind så ska den vara lämplig för ändamålet och uppfylla flera byggtekniska krav. Enligt gällande byggregler ska rumshöjden i bostäder inte understiga 2,4 meter vid horisontella delar och 1,9 meter under snedtak. För att rummen ska anses vara möblerbara bör minst halva den inredningsbara arean ha den högre rumshöjden.