Till navigation Till innehåll (s)

Träd och häckar 

Träd och häckar är viktiga inslag i miljön som kan vara särskilt skyddade och då kan kräva marklov.

Grönytor och planteringar behövs av många anledningar. De bidrar bland annat med att fördröja, rena och avleda dagvatten (infiltration). Vissa träd och markområden är skyddade av bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det är för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Därför kan du behöva marklov för trädfällning eller skogsplantering.

Trädallér och vissa trädsorter är mer skyddade än andra. Kontakta kommunens kontaktcenter om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Fälla träd

Då behöver du marklov

Du behöver marklov om du vill:

  • fälla träd eller ta bort planteringar som är skyddade i detaljplan
  • ändra marknivå med schaktning eller fyllning +/- 0,5 meter från ursprunlig marknivå

Strandskydd - dispens kan krävas

Det finna flera åtgärder som inte är tillåtna inom ett strandskyddat område. Att fälla träd är exempel på en åtgärd som är förbjuden och som du behöver söka om tillstånd för enligt miljöbalken.

Du behöver dispens från strandskydd om du vill:

  • fälla träd inom strandskyddat område (varierande, upp till 300 meter från strandlinje) 

Fler tillstånd kan behövas

  • tillstånd hos länsstyrelsen för fällning av träd inom statligt skyddat område (naturreservat, byggnadsminne, naturminne, biotopskydd m.m), eller om trädet hyser en fridlyst art

Plantera häckar eller träd

Du behöver inte tillstånd för att plantera en häck eller ett träd men det är viktigt att du tänker på var du planterar. Höga häckar kan bli en trafikfara och bör vara högst 80 centimeter vid gatukorsningar och utfarter.
Läs regler om häckar

För att plantera träd är det också viktigt att placera det på en väl vald plats. Fråga gärna en arborist eller plantskola om råd.

Länkar

Länsstyrelsen Stockholm

Boverket: Strandskydd