Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Staket, plank eller mur 

Murar, plank och staket påverkar upplevelsen av områden och gatubilden i högsta grad. Stor hänsyn behöver tas till omgivningen.

Plank och murar kräver bygglov enligt plan- och lagen, PBL. Någon definition för dessa finns inte angiven i lagen men kommunen följer rättspraxis och har även tagit fram riktlinjer som underlättar bedömningen.

Det som avgör om en konstruktion är bygglovspliktig är höjd, storlek, genomsiktlighet och beständighet.

Riktlinjer för plank, murar och staket

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om du vill:

  • Uppföra plank eller staket högre än 120 centimeter från befintlig marknivå
  • Uppföra murar och stödmurar högre än 50 centimeter från befintlig marknivå
  • Ändra ett lovpliktigt plank eller staket väsentligt (exempelvis storlek, färg eller genomsiktlighet)
  • Ändra en lovpliktig mur väsentligt (exempelvis storlek, färg)

Särskilt om slipers i trädgården

Om du har slipers eller gamla telefonstolpar i din trädgård och planerar att ta bort dessa ska du informera avdelningen för miljö- och hälsoskydd i kommunen. Detta eftersom det finns risk att marken är förorenad.

Du får inte ersätta slipers med murar eller andra bygglovspliktiga åtgärder utan beslut. Du behöver i så fall söka bygglov för murar.

Hänsyn till omgivningen

Oavsett om du behöver söka bygglov så behöver du tänka på att anpassa utformning och placering till omgivningen. Eftersom grannar och andra som går förbi ofta ser plank, murar och staket från vägen så är det viktigt att de utformas på ett estetiskt tilltalande sätt. Konstruktionen får inte utgöra betydande olägenhet för grannar. Tänk också på att hålla tillräckligt avstånd till kommunens gator och vägar eftersom kommunen utför snöröjning och renhållning där.

Var säker på att de placeras rätt

Det är vanligt att vilja uppföra plank, staket och murar precis i tomtgräns för att markera gränsen för den egna tomten. Du som låter uppföra något i tomtgräns ansvarar för att det hamnar inom den egna fastigheten. Du får inte bygga på någon annans mark.

Du kan beställa gränsutvisning för en avgift, om du är osäker på var din fastighetsgräns går. Då markeras gränserna upp på plats med färg och träkäppar.

Läs mer om gränsutvisning