Till navigation Till innehåll (s)

Solceller eller solfångare 

Solceller, solpaneler och solfångare tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet. Det är en klimatsmart källa till förnybar energi som blivit lättare att få installera utan bygglov.

Redan när du planerar en nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av tak kan du tänka på om solcellspaneler eller solfångare skulle vara ett bra komplement till ditt projekt.

Generellt sett så krävs bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende om den ligger inom detaljplan. Ett undantag från bygglovsplikt har kommit för just solcellspaneler och solfångare, men anmälan kan fortfarande krävas. Läs mer nedan.

Kolla om ditt tak lämpar sig för solenergi

Ta reda på hur mycket solenergi du kan få ut från din fastighet. Hos Energi- & Klimatrådgivningen kan du se solkarta för 25 kommuner i Stockholmsregionen. Kartan visar hur mycket solenergi som når ditt tak och kan hjälpa till i bedömningen om ditt tak är lämpligt för installation av solceller. Beräkningarna visar potentialen för solceller och solvärme i kWh/år.

Solkarta

Kontakta Energi- och Klimatrådgivningen för rådgivning

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om:

 • byggnaden ligger inom kulturmiljöområde (oftast)
 • solcellspaneler eller solfångare är uppvinklade eller utåtvinklade från tak eller fasad, exempelvis monterade på ställningar
 • det krävs bygglov för åtgärden enligt detaljplan
 • det finns planbestämmelse som solcellspaneler, solfångare eller taktäckningsmaterial

Då behöver du göra en anmälan

Du behöver göra en anmälan om:

 • installationen ska göras på annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus och dess tillhörande komplementbyggnader
 • installationen innebär ingrepp i byggnadens bärande konstruktion, exempelvis om taket behöver förstärkas för att bära vikten

Bygglovsbefriade solenergianläggningar

Det finns undantag på krav för solceller och solfångare. Reglerna gäller installationer som görs efter 1 augusti 2018.

Du behöver inte bygglov för solcellspaneler eller solfångare om:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de följer byggnadens form (takfallets lutning eller fasad)
 • de inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Undantaget gäller inte överallt

Undantaget gäller inte inom kulturmiljöområde eller vid en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Det gäller inte heller om kommunen bestämt i detaljplan att det krävs bygglov för solcellspaneler eller solfångare.

Om det finns en planbestämmelse som anger taktäckningsmaterial eller hur stor del av taket som får täckas av solceller så ska den följas.

Att tänka på

Ta vara på byggnadens karaktär och utseende. Placera solcellspaneler och solfångare så att de syns så lite som möjligt. Undvik placering vid takkupor, fönster, dörrar och andra detaljer på byggnaden.

Se till att underlaget är i bra skick innan installationen görs eftersom att det kan bli svårare att renovera efter färdig installation. Även om du inte behöver bygglov eller göra en anmälan så behöver du säkerställa att:

 • åtgärden utförs varsamt med hänsyn till byggnaden
 • elsäkerhet med fackmannamässig installation
 • taksäkerhetsanordningar och snörasskydd är tillräckliga
 • installationen är väl förankrad så risk för ras minimeras
 • CE-märkta produkter för installationen
 • underlätta insats för räddningstjänst genom att ha brytplats för solceller med instruktion för frånkoppling så att ström kan stängas av

Länkar

Energi- och Klimatrådgivningen: Solkarta

Energi- och Klimatrådgivningen

Boverket, Solcellspaneler och solfångare