Till navigation Till innehåll (s)

Husvagn, husbil eller fritidsbåt 

En uppställning av fordon kan räknas som ett upplag.

En uppställning av fordon ska hållas i vårdat skick så att den inte skapar olägenhet för omgivningen.

Då behöver du bygglov

  • ställa upp husvagnar, husbilar, fritidsbåtar och andra fordon under en längre tid (=upplag)

Vid bedömning om det ska anses vara ett upplag tas hänsyn till bland annat hur stor uppställningen är, hur länge den pågått, samt hur uppställningen fungerar i förhållande till annan verksamhet på platsen.

Bygglovsbefriad uppställning av husvagn, husbil eller fritidsbåt

Undantag från krav på bygglov sedan 1 juli 2017 för småhus (en- eller tvåbostadshus). 

  • ställa upp högst två fordon (fritidsbåt, husvagn eller husbil) som:
    • placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus
    • är av säsongskaraktär (fordonet flyttas minst en gång varje år)
    • placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns

Om placeringen är närmare fastighetsgräns än 4,5 meter så måste berörda grannar godkänna det. Placering närmare än 4,5 meter från kommunens mark (även vägar och gator) godkänns inte - inga undantag.

Undantaget gäller inte överallt

Undantaget från krav på bygglov gäller inte inom kulturmiljöområde eller vid en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det handlar om att de unika värden som bebyggelsen har får inte förvanskas eller försämras.