Till navigation Till innehåll (s)

Flytta en byggnad 

Att flytta en tidigare uppförd byggnad till en ny plats räknas som nybyggnad.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär också att byggnaden rivs, även om den monteras ner bit för bit för att sedan byggas upp igen på den nya platsen.

Då behöver du lov

Inom detaljplan behöver du lov om du vill:

  • Flytta en byggnad eller del av en byggnad (= rivningslov för den gamla platsen och bygglov för den nya platsen, kan behandlas i samma ansökan)

Då behöver du skicka in anmälan

Utanför detaljplan behöver du skicka in anmälan om du vill:

  • Flytta en byggnad eller del av en byggnad (= anmälan för den gamla platsen och anmälan eller bygglov för den nya platsen, kan behandlas i samma ärende)

Särskild hänsyn vid flytt eller ändring

Kommunen granskar ärendet och ser vilka krav som ställs på byggnaden vid flytten. Grundregeln är att de krav som enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen gäller för byggnader, även gäller vid flyttning av byggnad.

Läs mer om krav på byggnader vid flytt på Boverkets webbplats.

Fler tillstånd

Omfattas byggnaden av ett skydd enligt kulturmiljölagen eller miljöbalken (strandskydd), kan det även krävas tillstånd enligt dessa lagar.

Länkar

Boverkets Kunskapsbank: Flytt av byggnad