Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Burspråk 

Ett burspråk är ett utbyggt fasadparti, ofta utsmyckat med detaljer och försett med fönster.

Om byggnaden är klassad eller ligger inom ett område som är värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt så bör du alltid rådfråga kommunantikvarien först innan du planerar för ditt burspråk.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om du vill:

  • bygga ett nytt burspråk
  • bygga till ett befintligt burspråk
  • ändra utseendet på ett burspråk avsevärt

Tänk också på att grannar ska visas hänsyn. I bygglovshandläggningen vägs bland annat ökad insyn till grannars bostäder och uteplatser in.

Bygglovsbefriat burspråk för småhus

Ett undantag från kravet på bygglov finns för en liten tillbyggnad i form av burspråk på en- och tvåbostadshus inom detaljplan. Anmälan krävs.

Du behöver inte bygglov - men anmälan - om:

  • burspråket görs som en liten tillbyggnad på en- eller tvåbostadshus
  • burspråket är litet och ej dominerande i förhållande till huset  (en bedömning krävs i varje enskilt fall)
  • burspråket inte strider mot detaljplanens bestämmelser (får inte strida)
  • burspråket inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, om inte berörda grannar godkänner en närmare placering
  • burspråket inte placeras närmare än 4,5 meter från kommunens mark (även vägar och gator), det godkänns inte - inga undantag

Undantaget gäller inte överallt

Undantaget gäller inte om kommunen bestämt i detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden, och inte heller inom kulturmiljöområde eller vid en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Då behöver du göra en anmälan

Du behöver göra en anmälan om:

  • du vill bygga ett lovbefriat burspråk (enligt beskrivning ovan)
  • åtgärden berör byggnadens bärande konstruktion, exempelvis håltagning i bärande vägg.

Länkar

Boverkets Kunskapsbank: Lovbefriat burspråk