Till navigation Till innehåll (s)

Då behöver du bygglov 

Här hittar du information om de vanligaste åtgärderna som kräver bygglov.

Åtgärder som kräver bygglov

I regel så behöver du alltid bygglov om du vill:

 • bygga nytt
 • bygga till/bygga om
 • ändra användningssätt för en byggnad eller del av en byggnad på ett väsentligt sätt (exempelvis bostad till förskola)
 • göra en ändring som påverkar yttre utseendet på en byggnad avsevärt (exempelvis byta färg på fasader eller tak, ändra storlek eller placering av dörrar/fönster)
 • Sätta upp en skylt. I vissa fall behöver du också bygglov för ljusanordningar.

Du behöver även bygglov för vissa byggnadsverk och anläggningar:

 • Staket, murar och plank
 • parkeringplatser utomhus (undantag 1-2 parkeringsplatser vid en- och tvåbostadshus för den egna fastighetens behov)

Bygglovsbefriade åtgärder

1. Enklare åtgärder utan bygglov eller anmälan

För dessa åtgärder behöver du varken ansöka om bygglov eller skicka in en anmälan.

Vid en- och tvåbostadshus får du utan varken bygglov eller anmälan:

 • Anordna en skyddad uteplats med en mur eller ett plank inom 3,6 meter från bostadshuset om muren eller planket är högst 1,8 meter högt från marknivå och inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter*
 • Sätta upp ett eller flera skärmtak om höst 15,0 kvadratmeter sammanlagt över antingen entré, skyddad uteplats, altan eller balkong om de inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter*
 • Uppföra en eller flera friggebodar om högst 15,0 kvadratmeter sammanlagt, friggebodens taknockshöjd är högst 3,0 meter, placeras i omedelbar närhet till bostadshuset och inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter*
 • Montera solceller och solfångare som följer byggnadens form (taklutning eller väggliv)

*Du får placera åtgärden närmare gränsen än 4,5 med godkännande från berörda grannar. Placering närmare än 4,5 meter från kommunens mark (även vägar och gator) godkänns inte - inga undantag.

Obs! Friggebodar och solceller eller solfångare får inte uppföras utan bygglov om kommunen bestämt i detaljplan att bygglov krävs för åtgärden.

Läs mer om solceller och solfångare

Oavsett byggnad får du utan varken bygglov eller anmälan uppföra:

 • lågt plank och staket som är lägre än 120 centimeter
  • plank = tätare avskärmande konstruktion
  • staket = är en avskärmande och lätt konstruktion som består av minst 33 procent luft
 • mur, stödmur och kantstöd upp till 50 centimeter
 • stängsel, pergola och spaljéer
  • mycket genomsiktlig avskärmning bestående av minst 80 procent luft - ej försedd med väggar eller tätt tak

Läs Riktlinjer för plank, murar och staket

2. Enklare åtgärder som kräver anmälan

 Det finns också vissa enklare åtgärder som du får göra utan bygglov men med krav på att skicka in en anmälan, exempelvis Attefallshus.

Läs om bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

Om du behöver skicka in en anmälan så måste du också vänta tills du fått startbesked innan du börjar bygga.

Länkar

Boverket Kunskapsbanken: Bygglovsbefriade åtgärder för småhus