Till navigation Till innehåll (s)

Då behöver du anmäla 

Här hittar du information om de vanligaste åtgärderna som du behöver skicka in anmälan för att få utföra.

För mer detaljerad information om varje åtgärd:
Sök information i vår guide "Vad vill du bygga?"

Åtgärder som kräver anmälan

Du behöver skicka in anmälan för:

 • installation eller väsentlig ändring av eldstad, braskamin, kakelugn, vedugn, kolgrill och/eller rökkanal/skorsten
 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs
 • ändring som innebär att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eller anordning för ventilation i byggnader
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser

Bygglovsbefriade åtgärder för småhus

Det finns åtgärder du kan utföra vid en- eller tvåbostadshus utan bygglov men med krav på anmälan.

Du behöver skicka in anmälan för:

 • uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på högst 25,0 kvadratmeter byggnadsarea
 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på högst 25,0 kvadratmeter byggnadsarea
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 25,0 kvadratmeter byggnadsrea
 • tillbyggnad på högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea
 • byggande av högst två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Undantag från bygglovsplikt gäller inte överallt

De åtgärder som beskrivs för småhus ovan, kan inte utföras utan bygglov om kommunen bestämt i detaljplan att det krävs bygglov för den åtgärden, och inte heller inom kulturmiljöområde eller vid en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det handlar om att de unika värden som bebyggelsen har får inte förvanskas eller försämras.

Nära vatten (strandskydd), järnvägsspår eller staliga vägar gäller också särskilda regler.

Därför är det viktigt att du stämmer av vad som gäller för just din fastighet och byggnad.

Krav på utformning och anpassning

Även om vissa åtgärder får utföras utan bygglov men med anmälan så behöver de uppfylla de krav på utformning och anpassning som beskrivs i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen.