Till navigation Till innehåll (s)

Steg 5. Ditt byggärende handläggs 

Vi går igenom om dina handlingar och kollar att de är korrekta.

Ärendenummer och handläggare

När du skickat in din ansökan eller anmälan om bygglov får du en bekräftelse med ett ärendenummer. Ditt ärendenummer ska du senare ange om du vill komplettera eller har frågor om ditt ärende. Efter att en handläggare har utsetts får du ett meddelande om detta. Det sker inom några arbetsdagar efter att vi har registrerat din ansökan.

Första granskning

Handläggaren går igenom om handlingarna är kompletta, är fackmannamässiga, överensstämmer med översiktsplanen, detaljplanen, områdesbestämmelser samt plan- och bygglagen. Handläggaren ställer sig också frågorna: Behövs ytterligare handlingar inför beslut? Vilka grannar och myndigheter ska få möjlighet att lämna synpunkter på ansökan/anmälan? Handläggaren informerar om vilka tillstånd som kan behövas och begär in eventuella kompletteringar.

I vissa fall måste bygglovsenheten underrätta sakägare, till exempel grannar, om en åtgärd och ge dem tillfälle att ge synpunkter. Detta gäller oftast åtgärder som innebär avvikelser från detaljplanen eller områdesbestämmelserna, eller ligger utanför planlagt område.

Hur lång tid tar det?

När ditt ärende är komplett har vi 10 veckor på oss att handlägga ditt ärende. Om det tar längre än 10 veckor kommer vi att meddela dig. Under handläggningen kan vi behöva fler kompletteringar i form av andra handlingar eller tekniska utredningar. Om det behövs så kommer vi att informera dig om detta 

Vi kommer informera dig när vi har handlagt ärendet och fattat beslut.

För ärenden som kommer in från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler om tid för handläggning.

Handläggningstid och reducerad avgift från och med den 1 januari 2019

Om ärendet inte är komplett

Om din ansökan eller anmälan saknar uppgifter eller handlingar hör vi av oss och ber dig komplettera inom en viss tid. När du kompletterat din ansökan eller anmälan med fullständiga handlingar påbörjas handläggningen. Därför är det viktigt att du förbereder ditt ärende och tar fram bra och tydliga handlingar innan du skickar in det.

Vad är en komplett ansökan eller anmälan?

En ansökan om bygglov, förhandsbesked eller anmälan ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. Ritningarna behöver vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta och innehålla den information som behövs för handläggningen.

Ta fram handlingar och se exempelritningar

Vad kostar det?

Vi tar ut en avgift enligt kommunens taxa för ansökan om bygglov, förhandsbesked och anmälan. Hur stor avgiften blir beror bland annat på hur stort du ska bygga och vilka bestämmelser som gäller på fastigheten. Du kan läsa exempel om du följer länken nedan.

Avgifter för lov och anmälan