Till navigation Till innehåll (s)

Steg 1. Planera projektet 

Börja med att kolla på detaljplanen. Den visar hur du får använda ett visst område, vad du får bygga och hur du får utforma det du vill bygga.

Vad gäller för din fastighet?

Om du äger en fastighet i Sollentuna ingår den antagligen i en detaljplan. En  detaljplan visar hur du får använda ett visst område, vad du får bygga och hur du får utforma det du vill bygga.

Är du osäker på vad som gäller för din fastighet är du välkommen att höra av dig till vårt kontaktcenter. De kan hjälpa dig att ta fram den detaljplan som gäller för din fastighet. Vill du veta mer om hur du ska tänka gällande höjden på det du vill bygga? På Boverkets hemsida hittar du bra information

Beställ detaljplan från vårt kontaktcenter

Stäm alltid av mot detaljplan

Om ditt förslag inte stämmer överens med detaljplanen, kommer du antagligen inte få genomföra projektet. En detaljplan gäller tills den blir ändrad, ersatt av en ny eller blir upphävd. Ibland kan en grannes tomt på andra sidan gatan omfattas av andra bestämmelser än din fastighet. 

Om din fastighet saknar detaljplan

Om din fastighet inte omfattas av en detaljplan är det mindre självklart vad du får och inte får bygga.  Om du vill uppföra en helt ny byggnad kan du ansöka om förhandsbesked för att få svar på om platsen är lämplig.

Du är välkommen att höra av dig till oss och stämma av om du det du vill bygga behöver bygglov eller anmälan!

Särskilda krav på kulturmiljöer 

Många byggnader och områden i Sollentuna ingår i kommunens kulturmiljöplan.  Om din fastighet ingår i kommunens kulturmiljöplan måste du ta extra hänsyn ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. De unika värden som bebyggelsen har får inte bli förstörda eller försämrade. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för just din fastighet och byggnad.

I vissa fall kan du rådgöra med kommunantikvarien om exempelvis material- och färgval för sin fastighet.

Kontakta oss för att stämma av kulturmiljöplan

Strandskydd gäller nära vatten 

Strandskydd gäller för stora delar av områden som ligger nära vatten eller vattendrag i Sollentuna. Även om du får bygglov beviljat så kan strandskyddet innebära förbud mot det du har tänkt utföra. Därför är det alltid bra att ta reda på om strandskydd gäller innan du ansöker om bygglov. 

Om du till exempel vill bygga nytt eller ändra en befintlig byggnad inom strandskyddat område behöver du ansöka om dispens. Du behöver även ansöka om dispens om du vill anlägga en brygga, sätta upp staket, schakta eller ändra marknivån, utföra sprängning eller fälla träd i strandskyddat område.

Kontakta kommunen för information om strandskydd för viss fastighet

Läs mer om strandskydd

Fornlämningar

Sollentuna är en gammal kulturbygd med många fornlämningar. Dessa skyddas automatiskt av lagen om kulturminnen. Ofta finns kända fornlämningar utmarkerade på kartor i detaljplaner. Om du planerar ett arbete vid en fornlämning kan du behöva kontakta Länsstyrelsen för att söka tillstånd från dem.

Övrigt att tänka på

Här är några andra saker som är viktiga att tänka på när du har planer på att bygga nytt, bygga om eller bygga till:

 • Hur ser övriga byggnader i ditt område ut?
 • Hur ser tomten ut?
 • Var ska huset stå? Placera byggnaden så att tomten blir lätt att använda, även vid eventuella för framtida tillbyggnader.
 • Om du ska bygga till, ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag.
 • Tänk igenom var ett eventuellt garage eller en bilparkering ska vara.
 • Finns det VA-ledningar på tomten? Gör en begäran om ledningsanvisning!
 • Finns det avtal om hur marken får användas? Kolla i Lantmäteriets fastighetsregister.
 • Försök placera byggnader så att de inte påverkar dina grannars boende eller tomt negativt.
 • Tänk också igenom byggnadens placering utifrån solens gång och störningar från trafik.
 • Utforska tomten och omgivningen – det du bygger ska anpassas till platsen och inte tvärtom.
 • Och du, glöm inte grannarna! Om det du bygger skuggar eller tar bort utsikt kan det vara värt att tänka om.

Vem gör vad?

Alla som är inblandade i byggprocessen har sina roller och sitt ansvar. Du som beställer ett byggarbete kallas för byggherre. Det är ditt ansvar att kontrollplanen, bygglagar och byggregler följs. Den person som ska hjälpa dig med det är kontrollansvarig, KA. Uppgifter om vem som är KA ska i de flesta fall finnas med i ansökan.

Roller och ansvar

Vad kostar det?

Avgiften för ditt bygglov bestäms utifrån en rad faktorer. Till exempel vilken typ av byggnad det gäller, om det behövs tekniskt samråd, hur många kvadratmeter ditt projekt omfattar och om du vill göra en avvikelse från detaljplanen.

Avgifter