Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Steg 8. Startbesked 

När du har ansökt om bygglov och har fått ett startbesked är du ett steg närmare att få börja bygga. I startbeskedet fastställs kontrollplanen och vilka handlingar som ska lämnas in, utifrån det som har kommit fram vid det tekniska samrådet.

Vänta med att börja bygga

Ditt beslut om bygglov, eller annat lov, måste ha kungjorts i fyra veckor innan du får verkställa beslutet, det vill säga påbörja byggarbetet. Det här gäller alltid, även om du har fått startbesked i samband med bygglovet.

Beslut om bygglov, eller annat lov, kungörs alltid i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Du kan söka fram vilket datum ditt lovbeslut kungjordes. Kungörelsen hittar du på Bolagsverkets webbplats, senast två dagar efter det att beslutet har expedierats.

Ett beslut om bygglov, eller annat lov, skickas eller delges den som ansökt om det och berörda sakägare och grannar. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga. Från och med det att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar är överklagandetiden fyra veckor. Om ingen överklagar vinner lovbeslutet laga kraft.

Startbeskedets innehåll

I startbeskedet ska miljö- och byggnadsnämnden fastställa kontrollplanen. Det ska framgå vilka villkor som gäller för att få påbörja åtgärderna och vilka handlingar som ska lämnas in, för att ett slutbesked ska kunna ges. I startbeskedet för ditt bygglovsärende ska det också stå om utstakning och/eller lägeskontroll behövs. Vi ska också upplysa om det finns några krav enligt annan lagstiftning. I enkla ärenden, där tekniskt samråd inte krävs, kan du få startbesked samtidigt som bygglovet beviljas.

Arbetsplatsbesök

I de flesta fall besöker byggnadsnämnden arbetsplatsen minst en gång. Då kontrollerar vi att kontrollplanen och bygglovet följs, den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning, och att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Förutom miljö- och byggnadsnämndens handläggare och den kontrollansvarige kan även byggherren delta.

Sanktionsavgifter - böter

Om du börjar bygga för tidigt riskerar du att tvingas betala en byggsanktionsavgift.

Om börjar bygga innan det hunnit gå fyra veckor från det datum som beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) så har du gjort en överträdelse som kan resultera i en byggsanktionsavgift. Detta gäller även om du fått startbesked.

Är ditt ärende överklagat och lovet inte har hunnit vinna laga kraft så bygger du på egen risk. Om någon överklagar och får rätt kan du tvingas återställa allt, det vill säga riva det du byggt.  När bygget börjar bli färdigt så måste du ha ett slutbesked för att ta byggnaden i bruk, annars riskerar du en byggsanktionsavgift.

Länkar

Post- och Inrikes Tidningar