Till navigation Till innehåll (s)

Kontrollplan för mindre åtgärder 

För de flesta mindre och enklare åtgärder behövs inte kontrollansvarig eller tekniskt samråd. Däremot måste byggherrar som ska bygga eller riva sådant som kräver bygglov eller anmälan ändå upprätta kontrollplaner.

Små och enkla åtgärder kan till exempel vara garage eller carport för 12 bilar, mindre tillbyggnader på villor och installation av braskamin.

Vad är en kontrollplan?

Vid bygglov, rivningslov eller anmälan ska byggherren ta fram en kontrollplan. Kontrollplanen ger övergripande information till alla inblandade parter och innehåller alla viktiga fakta om byggnadsåtgärden. Kontrollplanen ska förklara vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollerna och vilka intyg, anmälningar och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovsenheten.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska det i varje byggnads- eller rivningsåtgärd finnas en kontrollplan om åtgärden kräver bygglov, rivningslov eller anmälan.

Vad ska kontrollplanen innehålla?

För små och enkla åtgärder ska det finnas uppgifter om:

  • vilken kontroll som ska göras
  • underlag för kontrollen, till exempel beskrivning, ritning, fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler (BBR)
  • kontrollmetod, till exempel okulär besiktning, beräkning, mätning eller provtryckning  
  • vem som ska göra kontrollerna: projektör, entreprenör eller någon annan som till exempel sotaren
  • vilka anmälningar som ska göras till miljö- och byggnadsnämnden

Det kan vara lämpligt att göra kontrollplanen i tabellform för att få den mer översiktlig, men det är inte nödvändigt. Tydlighet är viktigast så att alla parter förstår och kan använda kontrollplanen.

Vem upprättar kontrollplanen?

I ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig ansvarar byggherren själv för att kontrollplanen uppförs och att kontrollerna utförs. Är du osäker på hur kontrollplanen ska upprättas kan du ofta få hjälp av till exempel anlitad arkitekt, konstruktör eller leverantör.  

Hur ska kontrollplanen redovisas?

Ett förslag till kontrollplan ska redovisas tillsammans med övriga handlingar i samband med att bygglovsansökan eller anmälan skickas in. Kontrollplanen godkänns av handläggare på bygglovsenheten om den bedöms vara tillräckligt omfattande. Du hittar förslag på hur en kontrollplan för enkla åtgärder kan se ut under rubriken "Exempel på kontrollplaner" längst ner på den här sidan.

Nedladdningsbara exempel

Bygglovsenheten har tagit fram exempel på kontrollplaner för små och enkla åtgärder där kontrollansvarig inte behövs:

Varje exempel finns att ladda ner som ifyllningsbart pdf-dokument, se längst ner på den här sidan. Det är bra att titta på flera kontrollplaner för att se vilken som passar bäst för ditt ändamål. Ibland kan det behövas kontrollpunkter från flera av exemplen, till exempel om en byggnad ska rivas innan en tillbyggnad byggs.

Rekommenderad läsning:

"Bygg- & kontrollteknik för småhus", Byggutbildarna m.fl., (senaste utgåva april 2012)
Informationsskrift från Byggutbildarna
Boverkets Byggregler (BBR)

Med Acrobat Standard och Acrobat Pro kan du som har Acrobat Reader 8 eller senare version fylla i och spara PDF-formulär på din dator.

Mallar och kontrollplaner du kan fylla i själv