Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Avgifter bygglov 

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för beslut om lov och övriga åtgärder. Avgiften bestäms utifrån en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Även avslag och avvisad ansökan eller anmälan faktureras med avgift.

 

Avgiften bestäms utifrån en rad faktorer, bland annat:

  • Typ av åtgärd (byggnad, skylt, ändrad användning eller annat)
  • Om det behövs tekniskt samråd eller inte
  • Åtgärdens omfattning (area) i kvadratmeter bruttoarea plus öppenarea
  • Om åtgärden är en liten avvikelse från detaljplanen eller ligger utanför planlagt område
  • Om en planavgift ska tas ut

Därför kan avgiften skilja för dig och grannen, även om ni fått lov för liknande åtgärder.

Exempel på avgifter

Dessa exempel är avgifter för handläggning av ärenden om bygglov inom detaljplanelagt område som överensstämmer med planen. Areor anges i kvadratmeter bruttoarea plus öppenarea. Exemplen är preliminära och visar endast avgiftens ungefärliga storlek.

Tillägg

Liten avvikelse från detaljplan eller fastighet utom plan: ca 2 000 - 10 000 kr (stor variation).

Avgift för bygglov och startbesked för mindre åtgärder där tekniskt samråd inte krävs

Åtgärd Bruttoarea + öppenarea, kvadratmeter Ungefärlig avgift, kronor
Tillbyggnad på alla typer av byggnader Mindre än 50 8300 - 10 500
Nybyggnad av enkel byggnad, t.ex. carport, garage, uthus, förråd Mindre än 50 5300 - 7100


Avgift för bygglov inklusive tekniskt samråd, ny- och tillbyggnad, alla typer av byggnader

Kostnad för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked ingår.

Bruttoarea + öppenarea, kvadratmeter Ungefärlig avgift, kronor
Upp till 50 18 100
50 - 129 19 700
130 - 179 25 900
180 - 199 29 000
200 - 299 35 200
300 - 499 47 500
500 - 999 87 700
1 000 - 1 999 131 000
2 000 - 4 999 187 000
5 000 - 7 999 273 000
8 000 - 9 999 310 000
10 000 - 14 999 341 000
15 000 - 20 000 418 000

 

Skyltar

För skyltar beräknar vi avgiften utifrån skyltens storlek och omgivningspåverkan.

Exempel på avgifter där gällande skyltprogram saknas:

Storlek på största skylt Väsentlig påverkan på stadsbilden (vanlig skylt) Mycket stor påverkan på stadsbilden (kulturmiljöer, nära stora trafikleder och offentliga platser m.m
Över 20 kvm 7270 12 130
10-20 kvm 4540 9090
5-10 kvm 3630 6060
Upp till 5 kvm 1510 3030
Extra skylt* 900 1810
Fasadbelysning eller ljusanordning 3030 6060
Remiss 900 900


*Extra skylt innebär en avgift för den största skylten och därutöver en fast avgift per skylt.

Prövning mot skyltprogram (där sådant finns) kostar 1150 kr och därutöver 880 kr per tillkommande skylt.

Rivningslov inklusive startbesked

En- eller tvåbostadshus ca 6000 kr
Komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus ca 1800 kr
Övriga enkla byggnader ca 6000 kr
Övriga byggnader 250 - 999 m² ca 12 100 kr

 

Åtgärder som inte kräver bygglov men en anmälan, gäller en- eller tvåbostadshus

Komplementbostadshus max 25 m² BYA ca 6700 kr
Komplementbyggnad max 25 m² BYA ca 4500 kr
Tillbyggnad i två vån. max 15 m² BTA ca 6700 kr
Tillbyggnad i en vån. max 15 m² BTA ca 4500 kr
Inredning av ytterligare bostad, omfattande installationer ca 6700 kr
Inredning av ytterligare bostad, enkla installationer ca 4500 kr
Takkupor, max två st. ca 4500 kr

 

Andra åtgärder

Murar och plank 1200 kr/tim
Liten ändring av en byggnads utseende, t.ex. inglasning av enstaka balkong, installation av enstaka nytt fönster, byte av fönster till fönsterdörr, ändring av fasadkulör, ändring av takbeläggning ca 3300 kr
Större ändring av en byggnads utseende. Till exempel inglasning av flertal balkonger eller flera detaljer på byggnadens exteriör ca 7000 kr
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal ca 1 500 kr
Ändring som påverkar brandskyddet ca 3 000 kr
Mindre ändring av bärande konstruktion, till exempel enstaka håltagning i en bärande vägg ca 1 800 kr
Större ändring av bärande konstruktion ca 5 500 kr

 

Planavgift

En planavgift tas ut i de fall då en byggåtgärd kommer till stånd med stöd av en detaljplan och byggherren/exploatören inte har tecknat ett planavtal med kommunen.

En- eller tvåbostadshus:
Nybyggnad ca 36 390 kr
Tillbyggnad större än 50 m² ca 18 190 kr
Andra byggnader än en- eller tvåbostadshus, exempel:
Nybyggnad 1 000 - 1 999 m² ca 546 000 kr
Nybyggnad 5 000 - 7 999 m² ca 1 144 000 kr
Tillbyggnad 1 000 - 1 999 m² ca 242 500 kr
Tillbyggnad 5 000 - 7 999 m² ca 540 000 kr

Planavgift tas inte ut för:

  • Nybyggnad av en komplementbyggnad mindre än 50 m² till ett en- eller tvåbostadshus i separat ärende.
  • Tillbyggnad, oavsett byggnad, mindre än 50 m².
  • Avslag på ansökan.
  • Avvisning av ansökan.

Avgift för avslag och avvisning

Vi kan avvisa din ansökan eller anmälan om vi inte fått in efterfrågade kompletteringar senast det datum som vi kommunicerar till dig. Du har alltid möjlighet att återta din ansökan eller anmälan innan beslut och i såfall behöver du inte betala någon avgift.

Avslag 50 % av lovavgift
Avvisning Tidersättning  1200 kr/tim (minst 2400 kr)


Reducering av avgift

För ärenden som kommer in från och med den 1 januari 2019 reduceras avgiften för handläggningen av ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan med en femtedel per påbörjad vecka som miljö- och byggnadsnämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet.

Reduceringen görs automatiskt och är inget som du själv måste räkna ut.

Tidsfrister för vår handläggning

Taxa enligt plan- och bygglagen

Alla taxor och avgifter i Sollentuna författningssamling