Till navigation Till innehåll (s)

Markförsäljningsstävling Väsjö torg, etapp 2

Välkommen till Sollentuna kommuns andra markförsäljningsetapp för nya kvarter i Väsjö torg. Området är en del av Väsjön i kommundelen Edsberg.

Inbjudan vänder sig till byggaktörer som är intresserade av att tillsammans med Sollentuna kommun utveckla, gestalta och bygga i denna del av Väsjön.

Området för markförsäljningstävlingen i Väsjö torgs etapp 2 utgörs av tre lotter, varav en består av två mindre kvarter.

Tävlingen sker i två steg, kval (prekvalificering) med inlämning 25 januari 2022 och final (anbudslämning) med inlämning 11 april 2022. Under kvalet ska ett antal grundläggande krav uppfyllas samt ett konceptförslag för den valda lotten presenteras. De som väljs ut till att gå vidare i processen, får i finalen chansen att utveckla sin idé till ett välgenomtänkt projektförslag.

Inbjudan till markförsäljningstävling Väsjö torg etapp 2

Markanvisingsområdet

  • Unikt naturnära läge i Sollentuna i ett framtida bostadsområde för 10 000 invånare
  • Direkt anslutning till två naturreservat, Väsjöbackens skidanläggning och Edsbergs sportfält 
  • Väsjöskolan, första etappen av grundskolan F-9 samt tillfällig förskola planeras öppna i samband med färdigställandet av Väsjö torgs etapp 2
  • Markområde med lagakraftvunnen detaljplan
  • Upplåtelse av tre lotter (varav en består av två mindre kvarter) omfattande 60-80 bostäder vardera
  • Lokaler för dagligvarubutik på ca 1 500 kvm BTA i en av lotterna samt mindre lokaler vid torget i övriga lotter
  • Valfri upplåtelseform avseende lotten med dagligvarubutik, övriga bostadsrätter med möjlighet till äganderätter

Preliminär tidplan

Tiderna är ungefärliga och kan både tidigare- och senareläggas. Aktualiserade relevanta tidpunkter kan utläsas på tävlingens hemsida vartefter processen framskrider.

Kval (prekvalificering)    8 dec 2021 – 25 jan 2022
Utvärdering kvalet    26 jan – 13 feb 2022
Final (anbudslämning) 14 feb – 11 apr 2022
Utvärdering finalen apr 2022
Politiskt beslut om tävlingsvinnare    maj/jun 2022
Avtalsförhandling        jun-aug 2022
Politiskt beslut avtal      sep 2022
Bygglovsinlämning    dec 2022
Beviljat bygglov/tillträde       apr 2023
Produktionsstart maj/jun 2023
Slutbesked       2025

Bilagor

Mer information

Väsjön 

Väsjön är ett nytt bostadsområde i östra Sollentuna där ett före detta fritidshusområde utvecklas till en ny stadsdel. Det planeras för ca 4400 nya bostäder med varierad bebyggelse i form av villor, parhus, radhus och flerfamiljshus med blandade upplåtelseformer.

Visionen för stadsutvecklingsområdet Väsjön är ”en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum”. Väsjöns läge intill sport- och friluftsanläggningar och mitt mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat ger unika förutsättningar för en livsmiljö nära ett aktivt vardagsliv. Sjön Väsjön blir den centrala punkten i området med torgplatser, parkstråk, strandpromenad och anslutning till kringliggande naturreservat.

Södersätra är ett av delområdena inom Väsjön och består till störst del av radhus, parhus, och villor men också en del flerbostadshus.

Läs mer om Väsjöns utveckling

Frågor och svar om tävlingen

Senast uppdaterad: 2022-01-20