Till navigation Till innehåll (s)

Enskilda avlopp

Avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet

Att släppa ut avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet. Kravet enligt lag är att en avloppsanläggning behöver vara utformad så att avloppsvattnet tas om hand utan att det innebär besvär för människors hälsa eller miljön. Det är du som är fastighetsägare som är skyldig att se till att ditt avlopp fungerar och klarar dagens reningskrav.

För att få anordna en ny eller komplettera en gammal avloppsanläggning krävs tillstånd från kommunens miljö- och klimatnämnd innan arbetet påbörjas. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att söka tillstånd och att anläggningen utförs och sköts enligt tillståndsbeslutet.

Funktionskrav

I och med Havs- och vattenmyndigheten allmänna råd om små avlopp (HVMFS 2016:17) ska funktionskrav tillämpas vid prövning av nya avloppsanläggningar. Det innebär krav på reningsgraden hos de anläggningar som ska användas. Det finns två skyddsnivåer, normal- och hög skyddsnivå. De krav på reningsgrad som ställs vid:

Normal skyddsnivå:

 • Reduktion av organiska ämnen (BOD) minst 90 %
 • Reduktion av fosfor minst 70 %

Hög skyddsnivå:

 • Reduktion av organiska ämnen minst 90 %
 • Reduktion av fosfor minst 90 %
 • Reduktion av kväve minst 50 %

Utöver dessa skyddsnivåer  gäller att avloppsanläggningen har en sådan reningsgrad att utsläpp av avloppsvatten inte medför ökad risk för smitta eller annan olägenhet genom förorening av dricksvatten eller badvatten. Övriga krav finns att läsa i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avlopp (HVMFS 2016:17).

Små avloppsanläggningar, Havs och vattenmyndigheten

De områden där hög skyddsnivå tillämpas kan redovisas av kommunens miljökontor vid förfrågan.

Vid nytt avlopp i kommunen behöver avloppsanläggningen uppfylla kraven för normal skyddsnivå, om inte fastigheten ligger inom ett område där hög skyddsnivå krävs. Vid renovering eller förbättring av befintliga anläggningar tillämpas normal skyddsnivå för hela kommunen.

Utöver kraven ovan ges inga tillstånd för enskilda avlopp inom tätbebyggda/planlagda områden där det kan bli aktuellt med kommunalt vatten och avlopp. För befintliga hus med konstaterad olägenhet på grund av utsläpp av avloppsvatten, kan nämnden bevilja tidsbegränsat tillstånd för enskilt avlopp.

Vilken reningsmetod ska man välja?

I första hand ska man välja en metod som innebär att avloppsvattnet renas, dvs. bakterier, näringsämnen mm fångas upp i en avloppsanläggning innan vattnet leds vidare till mark eller recipient (sjö eller vattendrag). Som sista alternativ, om förutsättningarna på fastigheten inte tillåter ovannämnda metod, kan man välja ett uppsamlande system, exempelvis sluten tank. Då samlas avloppsvattnet upp och transporteras bort för rening i reningsverk.

Det finns många olika avloppsanläggningar på marknaden och vilken anläggning som är lämplig på just din fastighet kan du förslagsvis diskutera med någon sakkunnig entreprenör. 

Avloppsguiden – vilken anläggning ska du välja

Du behöver göra en anmälan eller ansökan

Innan man börjar anlägga en avloppsanläggning behöver man ett tillstånd från miljö- och klimatnämnden. Beslutet är en värdehandling som ska sparas. Vid eventuellt ägarbyte bör den nye fastighetsägaren överta eller få en kopia av beslutshandlingen.

En ansökan eller anmälan om tillstånd till enskild avloppsanläggning ska innehålla följande handlingar för att vara fullständig:

 • Ansökan / Anmälan
 • Situationsplan
 • Eventuell redovisning av höjd- och lutningsförhållanden
 • Intyg från annan markägare och/eller grannar
 • Eventuella protokoll från siktanalys eller annan likvärdig metod

1. Ansökan

Kommunens förtryckta ansöknings- och anmälningsblankett ska användas.

Kontaktcenters kontaktuppgifter hittar du längst ner.

2. Situationsplan

Situationsplanen behöver vara i lämplig skala, förslagsvis nybyggnadskarta eller motsvarande i skala 1:400. En enkel men tydlig och skalenlig skiss över tomten går också bra.

Av situationsplanen bör framgå:

 • Fastighetsgränser och tillfartsväg.
 • Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten.
 • Egen befintlig eller planerad vattenbrunn.
 • Andra vattenbrunnar inom 100 m från avloppsanläggningen.
 • Diken eller vattendrag i anslutning till fastigheten, eventuellt berg i dagen, platsen/platserna där provgropar grävts och var jordprov tagits.
 • Berg- och jordvärme inom 100 m från avloppsanläggningen.
 • Förslag till placering och utformning av avloppsanläggning.

3. Anläggningsbeskrivning

 • En teknisk beskrivning över anläggningen (fabrikat, kapacitet mm).

4. Höjd- och lutningsförhållanden

Höjd- och lutningsförhållanden i de olika delarna i en avloppsanläggning behöver redovisas vid upplyft infiltration och markbädd.

Ibland kan det vara nödvändigt att redovisa höjd- och lutningsförhållandena även för andra typer av avloppsanläggningar.

Höjd- och lutningsförhållanden redovisas i särskild profilskiss.

5. Annan markägare / sakägare

Kommer någon del av avloppsanläggningen att placeras på annans mark, ska skriftligt medgivande inhämtas från berörd markägare. Observera att detta gäller även vid ledningsdragning genom väg och vid utsläpp i enskilt eller samfällt vattendrag.

Det är bäst att lösa intrånget på annans mark i samband med fastighetsbildningen. För befintliga fastigheter kan ett så kallat avtalsservitut vara tillräckligt.

Enligt miljöbalken bör de sakägare (oftast de närmaste grannarna) som kan beröras av avloppsanläggningen (även om ledningar inte dras på deras mark) informeras om planerad installation. De bör ha fått möjlighet att lämna synpunkter på inrättandet. Intyg eller liknande som visar att berörda markägare informerats bör bifogas ansökan /anmälan.

6. Protokoll från siktanalys

Vid infiltration i mark ska protokoll från siktanalys av jordprov lämnas in tillsammans med avloppsansökan. Jordprovsanalyser utförs av godkänt laboratorium.

7. Övrigt

I vissa fall kan kommunens miljökontor begära ytterligare handlingar innan ansökan behandlas. För minireningsverk vill vi att du tecknar ett serviceavtal med leverantören. Behöver redovisas senast i samband med slutinspektionen.

Om Du inte själv har möjlighet att ordna de förundersökningar som krävs, bör Du redan på ett tidigt stadium kontakta en konsultfirma som kan hjälpa Dig.

Beslut meddelas

Tillsammans med beslutet lämnar miljö- och klimatnämnden detaljerade anvisningar om hur anläggningen ska utföras. Anläggningens utförande sker alltid på sökandes ansvar. Anlita gärna entreprenör men glöm inte att det är fastighetsägaren eller sökanden som ansvarar för att anvisningarna följs.

Ett avslag från miljö- och klimatnämnden kan överklagas till länsstyrelsen.

Entreprenörsrapport (Färdigställande av avlopp)

För att du ska kunna visa att din färdigställda avloppsanläggning är inrättad enligt tillstånd behöver du skicka in en ifylld entreprenörsrapport samt fotodokumentation till kommunens miljökontor. 

Tidsbegränsning

Avloppstillstånd är, i likhet med bygglov, tidsbegränsat. Anläggningen ska vara påbörjad inom 2 år och helt färdigställd inom 5 år, annars förfaller tillståndet. Om Du därefter, trots allt, vill göra en avloppsanläggning måste Du ansöka på nytt. Tiden räknas från beslutsdatum.

Olovligt byggande

Enligt miljöbalken är det förbjudet att utföra en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan till miljö- och klimatnämnden. Förutom att det är straffbart att utan tillstånd utföra en avloppsanläggning riskerar innehavaren att hamna i en mycket besvärlig situation om avloppet t ex visar sig förorena grannens vattenbrunn. Även om det kan synas mindre allvarligt om avloppet drabbar den egna fastigheten kan en förstörd vattenbrunn eller ett icke fungerande avlopp vara nog så besvärligt. Att inhämta de råd och anvisningar som kommunens miljökontor ger i samband med handläggningen av avloppstillstånd är till stor nytta för fastighetsägaren.

Avgifter

Handläggningen av avloppsärenden kan medföra flera besök på platsen. För att täcka kostnaderna tar miljö- och klimatnämnden ut en avgift för prövning av avloppstillstånd och handläggning av anmälningar. Avgiften är fast och endast beroende av vilken typ av anläggning det är fråga om. Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Information om avgifter kan lämnas av kommunen. 

Taxor och avgifter

Utsläppsförbud

Avlopp som inte uppfyller reningskraven och som inte rustas upp kan komma att föreläggas med utsläppsförbud från ett visst datum.

Osäker på om ditt avlopp är godkänt?

Är du osäker på om du har en godkänd avloppslösning? På Avloppsguidens webbplats kan du testa om ditt avlopp är godkänt. Om din avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav måste den åtgärdas. 

Avloppsguiden – testa om din anläggning är godkänd

Köpa hus med enskilt avlopp

Om du köper ett hus med enskilt avlopp, kontrollera att det finns tillstånd för anläggningen, anläggningens funktion och skick.

Kontakt