Till navigation Till innehåll (s)

Vatten och avlopp 

Sollentuna Energi & Miljö ansvarar för att kommunen har ett modernt och säkert ledningsnät för vatten och avlopp.

På deras webbplats hittar du mer information om vatten, avlopp, avfall och energi.

SEOMs webbplats

Dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet i Sollentuna genomgår en noggrann reningsprocess med bland annat UV-desinfektion.

Vattnet som renas till dricksvatten i Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, genomgår en noggrann reningsprocess som ger ett bra skydd mot mikroorganismer, till exempel parasiter av den typen som tidigare har upptäckts i dricksvattnet i Östersund.

Enskilt avlopp

I större delen av Sollentuna kommun finns ett kommunalt avloppsledningssystem. På vissa ställen där sådant saknas är det fastighetsägarens ansvar att ordna enskilt avlopp.

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

Om du vill installera enskilt avlopp, det vill säga en avloppsanläggning som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet, måste du göra en ansökan till miljö- och byggnadsnämnden.

Ansökningsblankett enskilt avlopp

För att din ansökan ska vara komplett behöver du förutom ansökningsblanketten även skicka med:

 • Tomtkarta eller tomtskiss där följande finns utmärkt: befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten, fastighetsgränser och tillfartsvägar, anläggningens placering, befintliga eller planerade dricksvattenbrunnar på den egna och de närmaste grannarnas tomter, diken eller vattendrag i anslutning till fastigheten, eventuellt berg i dagen, platsen/platserna där provgropar grävts och var jordprov tagits (gäller dock inte WC till sluten tank). 

  Tomtkartan beställer du hos kommunens kontaktcenter, uppgifter dit hittar du under "Kontakt" under rubriken på den här sidan. 

 • Jordprovsanalys presenterad i en siktkurva eller resultat från perkulationstest. Jordprovsanalyser utförs av godkänt laboratorium.
 • Kort beskrivning av hur avloppsanläggningen ska utformas.
 • Plan- och sektionsskiss över avloppsanläggningen.

Regler för enskilda avlopp

Otillräcklig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till övergödningen i våra vattendrag och sjöar. Det finns också en risk för smitta om dricksvatten och badvatten förorenas av avloppsvatten. 

I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna som du ska följa om du har en liten avloppsanläggning.

Reglerna innebär att:

 • Du ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som avloppet kan tänkas orsaka.
 • Du utför de skyddsanordningar och försiktighetsåtgärder som inte är orimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön.
 • Du ska välja den lämpligaste platsen för avloppet.
 • Du ska sträva efter att hushålla med resurser och sluta kretslopp.
 • Du vid val av produkter ska välja den som orsakar minst skada på miljön.

Läs mer om Havs- och vattenmyndighetens information om små avlopp och allmänna råd på deras webbplats.

Information om små avlopp

Allmänna råd om små avloppsanordningar

Osäker på om ditt avlopp är godkänt?

Är du osäker på om du har en godkänd avloppslösning? På Avloppsguidens webbplats kan du testa om ditt avlopp är godkänt. Om din avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav måste den åtgärdas.

Avloppsguidens webbplats

Köpa hus med enskilt avlopp

Om du köper ett hus med enskilt avlopp, kontrollera att det finns tillstånd för anläggningen, anläggningens funktion och skick. Fler tips vad på du ska tänka på finns på Avloppsguidens webbplats. 

Avloppsguidens webbplats