Avgifter för hemtjänst 2015

På den här sidan kan du läsa om kommunens avgifter för hemtjänst och hur din avgift beräknas.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddets maxtaxa för år 2015 är 1780 kronor per månad och gäller för hemtjänstavgift samt avgifter för trygghetslarm, leverans av matlåda, biståndsbedömd dagverksamhet, korttidsvistelse och vård och omsorg i äldreboende, men inte för matkostnader. Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än max 1 780 kronor per månad för de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet.

Så här beräknar vi din avgift

Avgifterna är inkomstprövade och kan minskas om du har låg inkomst så att ditt avgiftsutrymme inte överskrids. Avgiftsutrymmet är din månadsinkomst efter skatt minus din bostadskostnad och minimibeloppet.

Du ska själv bekräfta dina inkomstuppgifter på vår inkomstblankett för att vi ska kunna göra en inkomstprövning och beräkna ditt avgiftsutrymme. Om du inte lämnar inkomstuppgifter betalar du enligt maxtaxa. Det är frivilligt att lämna inkomstuppgifter.

Årsinkomst

Avgifterna beräknas på din aktuella årsinkomst delat med 12 månader. Inkomstuppgiften avser den sammanlagda inkomsten av tjänst, pension, bostadstillägg, näringsverksamhet samt inkomst av kapital före skatt.

För makar beräknas avgifterna på hälften av den sammanlagda inkomsten. Registrerade partners räknas också som makar.

Vi beräknar din skatt enligt aktuell skatteprocent i Sollentuna kommun. Uppgifter om pensioner och bostadstillägg från Pensionsmyndigheten hämtas automatiskt vid inkomstprövning.

Bostadskostnad

Bostadskostnad är det hyresbelopp du betalar per månad till din hyresvärd. Om till exempel kostnad för hushållsel, avgift för kabel-TV eller garageplats ingår i hyran för hyresrätt eller i avgiften för bostadsrätt ska dessa kostnader dras av. Om du bor i eget småhus beräknas bostadskostnaden enligt försäkringskassans normer. Om du har låg inkomst kan du ansöka om bostadstillägg hos försäkringskassan.

Minimibelopp

Ensamstående 65 år och äldre 5 023 kr/månad
Ensamstående yngre än 65 år 5 281 kr/månad
Sammanboende makar 65 år och äldre 4 245 kr/månad och person
Sammanboende makar yngre än 65 år 4 424 kr/månad och person

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Förbehållsbelopp

Ditt förbehållsbelopp består av din bostadskostnad och minimibeloppet. Förbehållsbeloppet är den summa som dras ifrån din inkomst efter skatt för att beräkna ditt avgiftsutrymme.

I vissa situationer kan kommunen genom individuell prövning bevilja ett högre förbehållsbelopp på grund av fördyrade levnadsomkostnader. Skäl till sådan prövning kan vara stadigvarande fördyrande levnadskostnader som till exempel kostnad för god man, fördyrad kost eller kostnader till följd av funktionsnedsättning. Ansökan görs hos avgiftshandläggare på speciell blankett.

Ändring av avgift

Ditt avgiftsbeslut kan ändras om din inkomst, ditt civilstånd, din bostadskostnad (inklusive bostadsbidrag och bostadstillägg) eller ditt behov av förhöjt förbehållsbelopp förändras. Alla dessa förändringar måste du själv meddela kommunen så att de kan ändra ditt avgiftsbeslut.

Överklagande av avgiftsbeslut

Varje enskild person som berörs av avgiftsbeslutet kan överklaga beslutet till allmän förvaltningsrätt. Om detta blir aktuellt för dig ska du vända dig till faktureringsenheten, se kontaktuppgifter nedan.

Autogiro

Om du vill betala din/dina avgifter via autogiro, kontakta avgiftshandläggare eller kontaktcenter.

Kontakt

Avgiftshandläggare
Vård- och omsorgskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 78
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44