Sollentuna kommuns organisation

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Fullmäktige består av 61 ledamöter som väljs i allmänna val vart fjärde år. Här tas beslut om hur kommunens pengar ska fördelas, hur stor skatten ska vara, vilka avgifter som ska tas ut etc.

Fullmäktige lägger fast ekonomiska ramar, väljer revisorer, utser ledamöter i nämnderna och ställer upp verksamhets- och kvalitetskrav för varje nämnd. Fullmäktige sammanträder som regel en gång i månaden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter. Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut.

Under kommunfullmäktige finns, förutom kommunstyrelsen, åtta nämnder samt två kommungemensamma nämnder.

Kommunala bolag

AB Sollentunahem, Sollentuna Energi AB och AB SOLOM.

Organisationsschema
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44