Naturvård

Övergripande mål för naturvårdsarbetet i kommunen är formulerade i kommunplanen. Mer detaljerad beskrivning finns i naturvårdsplanen. Målen utgår från de 16 nationella miljömålen. Järvafältets karaktär som kulturlandskap, Törnskogens karaktär som vildmark och Rösjöskogens karaktär som fritidsområde skall behållas och utvecklas. De många mindre naturområdena är vikiga länkar som knyter samman de större områdena. En sammanhängande struktur gynnar den biologiska mångfalden och gör naturen mer tillgänlig för sollentunaborna.

Kommunplanen

Större naturområden och närnaturområden skall skötas med inriktning på att lyfta fram och utveckla områdenas karaktär och kvaliteter. Skötseln utgår från rekreativa värden, kulturhistoriska värden och ekologiska värden.

Dokumentation och uppföljning av skötselinsatser skall göras regelbundet. Naturmarken med en aktiv skötsel är värdefulla miljöer för Sollentunaborna och viktiga bidrag i kommunens arbete med att uppnå de nationella miljömålen.
 
Tillgängligheten till naturområden i kommunen ska vara god.

Stråk mellan olika naturområden underlättar nyttjandet av naturen för människan och skapar spridningsvägar för växter och djur.

Naturvårdsplanen

Naturvårdsplanen ett underlag som ska göra det möjligt att ta vara på de värden som finns i Sollentunas natur. Planen täcker alla kommunens naturområden utom parkmark. Det första kommunövergripande underlaget till naturvårdsplanen togs fram till 1993. Därefter har materialet löpande kompletterats med ny kunskap om kommunens natur.

Planens allmänna del beskriver naturvärdena i Sollentuna. Delen innehåller ett kapitel med mål för naturvårdsarbetet i kommunen. Vidare finns ett kapitel som beskriver Sollentunas natur- och kulturhistoria samt en översikt över vilka naturvärdena är och var de huvudsakligen finns.

Objektsdelen innehåller dels en övergripande beskrivning av naturen i Sollentunas olika kommunområden, dels en noggrannare redovisning av de mest värdefulla naturvårdsobjekten i kommunen - värdekärnorna - samt i viss mån övriga grönytor. 

De 16 nationella miljömålen

Målen för naturvårdsarbetet enligt naturvårdsplanen har uppdaterats och redovsiningen av naturvårdsarbetet följer strukturen för de 16 nationella miljömålen. De mål som berör den gröna naturvården är främst; Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö Myllrande våtmarker samt Ett rikt växt och djurliv. I kommunens miljöredovisning redovisas varje år läget för miljömålen i Sollentuna i förhållande till de nationella och regionala målen.

Relaterade länkar

Kontakt

Rikard Dahlén, Naturvårdschef
Trafik- och fastighetskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08 579 215 02
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Hjälp oss att upptäcka skadegörelse eller nedskräpning i naturen.
Upptäcker du något fel, skadegörelse, nedskräpning eller andra problem i naturreservatet eller naturområden i kommunen, anmäl via E-post

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44