Natur i Sollentuna

Sollentunaholm. Foto: Anders Rolfsson.

Sollentuna kommun är cirka 5 800 hektar stor och här bor ungefär 65 000 invånare. E4:an och järnvägen löper tvärs igenom hela kommunen från norr till söder. Kommunens centrala delar är starkt präglade av trafikleder och bebyggelse. Men Sollentuna är också en kommun med stora naturområden.

Här finns Järvafältets naturreservat som utgör den västra delen av Sollentuna. Järvafältet är ett tätortsnära levande jordbrukslandskap med stora värden för friluftslivet.

I nordost ligger Sollentunas vildmark – Törnskogen. Det är ett stort och variationsrikt område med spännande natur och många olika växter och djur.

Rösjöområdet ligger i öster. Där finns skog, sjöar och öppen mark. Rösjöområdet har många anläggningar för besökare, till exempel elljusspår, badplatser, sportfält, camping och skidanläggning.

Från de större naturområdena sträcker sig mindre naturområden in i de mer bebyggda delarna av kommunen. Viktiga naturområden är Fyndetskogen, Amerikaskogen, Tegelhagsskogen, Kvarnskogen, Bergendal, Sollentunaholm, Norrvikens nordvästra strand, Skillingeberget, Lillskogen och kulturmarkerna kring Svartinge-Överby-Skillinge. Många mindre naturområden i mer bebyggda områden har bevarats tack vara att de är fornlämningsområden.

I Sollentuna finns nio sjöar av olika karaktär. Ytterligheterna är den bräckta havsviken Edsviken och den lilla Djupan, så igenväxt att den knappt kan kallas sjö längre.

 

Upptäck naturen i Sollentuna

Kontakt

Rikard Dahlén, Naturvårdschef
Trafik- och fastighetskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08 579 215 02
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Hjälp oss att upptäcka skadegörelse eller nedskräpning i naturen.
Upptäcker du något fel, skadegörelse, nedskräpning eller andra problem i naturreservatet eller naturområden i kommunen, anmäl via E-post

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44