Övergripande politiska fokusområden

Sollentuna kommun styrs av en majoritet som består av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Kommunfullmäktige har fastställt ett antal övergripande politiska fokusområden för mandatperioden.

Politisk överenskommelse för mandatperioden 2014-2018

 

Den politiska majoriteten (M, FP och KD) fortsätter att leda kommunen mot målet att vara en kommun i framkant, en kommun som är attraktiv för alla sollentunabor att bo, leva och verka i.

Vår politik bygger på uppfattningen om alla människors lika värde. Vi är alla sollentunabor, oavsett födelseort. Samma förutsättningar och regler ska gälla för alla kommuninvånare. Vi ser invandring som en tillgång för vår kommun. Sollentuna mår bra av att grundläggande demokratiska värderingar präglar människors attityd gentemot varandra.

Ansvarsfull ekonomi

Satsningar och utveckling

En viktig förutsättning för att kunna utveckla de kommunalt finansierade verksamheterna är att föra en ansvarsfull ekonomisk politik med en ekonomi i balans. Under rådande omständigheter ska skattesatsen hållas oförändrad under mandatperioden.

Vår inriktning är att värna skattebetalarnas pengar och arbeta för en förbättrad kvalitet i de kommunalt finansierade verksamheterna. Uppföljning och utvärdering är viktigt för detta arbete.

För att nå varaktiga resultat är det väsentligt att man arbetar mot gemensamma mål. Därför är samverkan viktigt. Sollentuna ska ligga i framkant inom samtliga kommunens ansvarsområden.

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB.

Utbildning

Modern skola med fokus på kunskap

Den bästa investeringen man kan göra för samhällets utveckling är att satsa på utbildning med hög kvalitet. För att lägga en bra grund inför skolstarten är vår ambition att höja kvaliteten i förskolan och fritidsverksamheten.

Det är angeläget att minska barngruppernas storlek. Därför ska en särskild satsning göras på att höja deltidschecken. Det ger förskolorna incitament att inte ta in extra barn för att kompensera för barn som går över från heltid till deltid på grund av föräldraledighet.

Förskolan ska präglas av god kvalitet där det ska finnas personal med både pedagogisk som omvårdande kompetens. För barns utveckling, växande och lärande är leken som pedagogisk metod viktig, inte minst för den språkliga utvecklingen. Möjligheterna till läxläsning ska utvecklas. Vi är positiva till att ideella krafter är med i det arbetet. Ett ökat inslag av fysisk aktivitet ska prioriteras, gärna i samverkan med idrottsföreningar. Föräldrars engagemang i skolan ska uppmuntras samt fler vuxna är ett sätt att öka tryggheten i skolan.

Sollentuna ska ha Sveriges bästa skola. Vi ska fortsätta satsningen på lärarna i Sollentuna genom till exempel högre löner och färre administrativa uppgifter. Den fastlagda inriktningen med tydliga mål ska fullföljas. Vår inriktning är att möjliggöra för skolorna att göra lässatsningar i de yngre åren. Det ska ske utifrån varje skolas förutsättningar.

Utbildningskvaliteten för barn i behov av särskilt stöd och den obligatoriska särskolan ska höjas under mandatperioden. Fler elever kommer att gå i Sollentunas skolor framöver. Det ställer krav på fler skolplatser och lokaler. När nya skollokaler tillkommer ska de planeras för flexibilitet och vara anpassade för dagens pedagogik. De planer som finns för ny/-utbyggnad av skolor ska förverkligas.

Vi vill utveckla en modern studie- och yrkesvägledning, då de val man gör i skolan har betydelse i framtiden.

Näringsliv och arbetsmarknad

Fler i arbete

Ett bra näringslivsklimat är en grund för tillväxt och fler jobb. När jobben blir fler ökar skatteintäkterna och möjligheterna att utveckla välfärden. Vi ska underlätta för företag att verka i Sollentuna genom att bland annat förkorta handläggningstider och göra det lättare att delta vid upphandlingar Vårt mål är att ha Sveriges bästa företagsklimat.

Arbete bidrar till att öka sammanhållningen och är viktigt för den enskilde. Det är viktigt för unga att snabbt få in en fot på arbetsmarknaden och att det skapas delfinansierade kommunala praktikplatser för unga. Elever som inte fullföljt gymnasiet eller som saknar behörighet till högskolan ska till exempel erbjudas vidareutbildning eller yrkesutbildning. Dessutom ska ytterligare insatser göras för att möjliggöra för unga att få sitt första feriejobb genom att utveckla sommarjobbsmodellen till att även inkludera andra lov.

Arbetet med att skapa sociala företag ska fortsätta. Det ger meningsfull sysselsättning till individen samtidigt som samhället berikas.

Vi ska prioritera att finna arbetstillfällen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Alla behöver ta ett ansvar för att få ett inkluderande arbetsliv, såväl kommunen som andra aktörer. Alla ska mötas med respekt och ges möjlighet att bidra efter egen förmåga.

Förebyggande insatser och omsorg

God trygghet

De förebyggande insatserna är viktiga inom kommunens samtliga verksamheter. Människor som riskerar att hamna utanför ska tidigt fångas upp och få de insatser som krävs. Kommunen ska ha en bred samverkan med ideella och privata verksamheter samt brottsförebyggande insatser ska ha fortsatt hög prioritet. Långsiktiga förutsättningar för de ideella organisationerna ska skapas under mandatperioden.

Kommunen ska fortsätta att bedriva ett aktivt drog- och alkoholförebyggande arbete. Vidare ska insatser göras för att fånga upp ungdomar på glid. Kommunen ska arbeta för att motverka våld i nära relationer och stötta de som utsätts.

Det är viktigt att alla barn får en bra uppväxt. Familjen, oavsett konstellation, är den lilla gemenskap som har störst betydelse för att förutsättningarna för barn och ungdomar ska vara så goda som möjligt. Den kommunala familjerådgivningen fyller en viktig funktion och ska ytterligare marknadsföras och utvecklas. Vidare är familjecentralerna och ungdomsmottagningarna viktiga instrument för att stödja familjer.

I Sollentuna ska alla, utifrån sina förutsättningar, kunna leva som de själva önskar. Därför vill vi bevara valfriheten, värna och utveckla dagens möjligheter att välja. För personer med funktionsnedsättning ska fler verksamheter åstadkommas. När man blir äldre ska det finnas olika bostadsalternativ. Äldre ska kunna bo kvar hemma så länge de önskar men också byta till annan bostad när behov uppstår. Etablering av minst ett trygghetsboende ska genomföras under mandatperioden samt vi har ambitionen att utveckla demensvården.

Kommunen ska uppmuntra externa aktörer att bygga och driva LSS-, trygghets- och äldreboenden. Kvaliteten i äldreomsorgen ska bli bättre genom ökad uppföljning och kravställande på privata och kommunala utförare. Under mandatperioden ska E-hemtjänst, t ex information via TV/dator, införas som ett sätt att höja livskvaliteten.

Den förebyggande hälsofrämjande verksamheten ska utvecklas. Äldre ska erbjudas ett aktivt liv med fysisk och intellektuell stimulans. Seniorträffar fyller en viktig funktion liksom aktivitetsparker. För många med medicinska behov ger varmvattenbassängen på Sollentuna sjukhus möjlighet till fysisk aktivitet. Vi arbetar för att landstinget ska bevara bassängen och om det inte är möjligt arbeta för att landstinget anlägger en ny varmvattenbassäng i ett centralt läge i kommunen.

För att underlätta för de med funktionsnedsättning och äldre att färdas i kommunen arbetar vi för att servicelinjer ska gå till alla kommundelar.

Frivilliga insatser ska ses som ett komplement till de kommunala tjänsterna och ske på de frivilligas och de äldres egna villkor. Äldre personer ska ges möjligheter att göra insatser för andra äldre i olika former av ”väntjänster”.

Miljö och samhällsutveckling

Växande och tryggare Sollentuna

Sollentuna är en växande kommun och hållbar utveckling präglar vår planering. Kommunen har ett stort ansvar för att gå före och visa möjligheten att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, såväl socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Det behövs bostäder för såväl sollentunabor som vill byta bostad, unga som önskar flytta hemifrån samt personer som vill flytta hit. Nybyggnation ska främst ske i Väsjöområdet och i våra stationssamhällen. Planläggningen av Helenelunds centrum och Rotebro med Älvsundadalen fortsätter, centrala Tureberg ska utvecklas med såväl utbud av handel och idrott. Planeringen av student- och ungdomsbostäder ska fortsätta. Medborgardialoger ska under mandatperioden genomföras i de två kvarvarande stationsområdena, Häggvik och Norrviken.

Det är självklart att man ska känna sig trygg oavsett var man vistas i kommunen. Därför görs en översyn av belysningen. Vår inriktning är att under mandatperioden medverka till att skapa tryggare entréer vid samtliga pendeltågsstationer. Sydliga entréer vid stationerna i Helenelund och Häggvik, liksom hiss i södra delen av Sollentuna station, är prioriterade.

Bostäder

Behovet av nya bostäder är stort. Kommunen ska fortsätta ta sitt ansvar för bostadsproduktionen genom att ta fram planer som möjliggör byggande av nya bostäder med blandade upplåtelseformer. Sollentuna ska uppmuntra till och underlätta för nybyggnation av klimatsmarta hus.

Ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt i AB Sollentunahem ska fortsätta så länge det finns intresse från de boende och är affärsmässigt för bolaget. Genom ombildning ges bättre möjligheter för Sollentunahem att bygga nya hyresrätter och därmed få till stånd fler bostäder totalt i kommunen.

God miljö med fungerande infrastruktur

Sollentuna har närhet både till storstad samt natur. Natur- och rekreationsvärdena ska bevaras, såväl reservaten som de små grönområdena i våra bostadsområden. Varje kommundel ska garanteras nära tillgång till större grönområden. Vi ska slå vakt om de fyra naturreservaten och den biologiska mångfalden ska bevaras. I kommande upphandlingar ska kvalitetskraven för skötseln av kommunens parker och grönområden höjas.

Det samarbete som Sollentuna har med grannkommunerna i syfte att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag (Oxunda Vattensamverkan och Edsviken Vattensamverkan) ska fortsätta och vi strävar efter att uppfylla normerna enligt vattendirektivet till 2021.

Åtgärder för att rena dagvattenavrinningen kommer att vara i fokus under mandatperioden. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt Väsjön i samband med utbyggnaden av Väsjöområdet.

Fler invånare ställer krav på bra infrastruktur och god miljö. För att man lättare ska kunna åka kollektivt vill vi utöka antalet infartsparkeringar och cykelparkeringar.

Cykelsatsningen ska fortsätta. Det mår både människan och naturen bra av. Investeringar ska göras på att bygga ut cykelvägnätet, särskilt på de regionala stråken genom Sollentuna. Där det är möjligt ska gång- och cykeltrafikanter hållas separerade för ökad säkerhet. Skyltningen med väganvisningar och avstånd ska förbättras och vara klar 2015. Vårt mål är att Sollentuna ska bli Sveriges cykelvänligaste kommun 2025.

Kollektivtrafiken behöver byggas ut i vår växande kommun. Tvärbanan ska dras till Helenelunds station och vi arbetar för en linbana mellan Häggviks station och Väsjöområdet, På lång sikt vill vi se över möjligheten att få tunnelbana till kommunen.

En av vår tids största globala utmaningar är klimatfrågan. Sollentuna ska fortsätta att ta ansvar för att minska sin andel av utsläpp av växthusgaser, både genom direkta utsläpp och indirekt.

Två viktiga frågor är buller och luftföroreningar från trafiken. Vi måste fortsätta ställa krav på Trafikverket och Swedavia så att gällande riktvärden och miljökvalitetsnormer uppfylls och att brister åtgärdas. Den utökade satsning som gjorts för att mäta buller och partiklar ska fortsätta.

Vi vill tillsammans andra aktörer, t ex högskolor och universitet, hitta lösningar för att minska bullret. Planer med innehållande åtgärder tas fram för att minska bullret från de större vägar som kommunen ansvarar för. Kommunal medfinansiering är möjlig om det är enda sättet att få till stånd effektiva bullerskydd på de statliga vägarna.

För att minska miljöbelastningen av ökad trafik vill vi minska transporterna där det är möjligt. Därför vill vi utveckla den fastighetsnära insamlingen till att innehålla fler fraktioner liksom anlägga en returpark (återvinningscentral) i Sollentuna.

Informationsinsatserna till sollentunaborna om vad som görs inom vatten- och miljöområdet ska förstärkas.

Rikt föreningsliv, rekreation och idrottsanläggningar

Den ideella sektorn fyller en viktig funktion i att skapa delaktighet i samhället och kommunen ska ha en samverkan med denna.

Kommunen ska stå för de kostnader som inte kan bäras av enskilda föreningar, t ex investeringar i större idrottsanläggningar. Då förutsättningarna är olika, beroende på när i tiden avtal slutits, ska en översyn göras att skapa likvärdiga och förutsägbara villkor framledes. Det ska finnas tydliga villkor om ansvar för och vad som gäller vid uthyrning till föreningar i Sollentuna och andra kommuner.

I takt med befolkningsökningen krävs det fler idrottshallar i kommunen. Idrottshallar ska anläggas i närheten av skolor. Under mandatperioden ska planering och byggnation av nya hallar i Edsberg, Helenelund, Töjnan och Viby påbörjas. Det finns också behov av ett utomhusbad, varför ett sådant ska anläggas i närheten av Sim- och sporthallen. Satsningar ska också göras på fler utegym för att ge alla möjligheter att träna och förbättra folkhälsan.

Ungdomars kulturaktiviteter är lika viktiga att stödja som deras idrottsaktiviteter. En viktig grupp är ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

Edsvik har under de senaste åren utvecklats. För att ytterligare möjliggöra att området ska bli en av norra Storstockholms mest besökta attraktioner ska en temalekpark för barn etableras.

Då området kring Edsbergs sportfält kommer att förändras i och med byggnationen i Väsjöområdet kommer tennishallen i Edsberg att behöva rivas och den befintliga tennishallen ersättas med en ny.

Kommunikation

Det är väsentligt att sollentunaborna får information om viktiga förändringar som berör den enskilde och att man vet vilka förtroendevalda som är ansvariga för kommunala beslut. Detta underlättar kommunikationen och möjligheten att kunna påverka.

Dialog och öppenhet ska prägla den kommunala organisationen. Utvecklingen av e-tjänster och medborgardialog som arbetsform ska utvecklas och implementeras i alla verksamheter där det är möjligt. Särskilt betydelsefull är dialog när det gäller stadsbyggnadsfrågor.

För att det ska finnas en god kunskap och insyn hos invånarna om vad och varför någonting händer i kommunen måste dialogen föras eller information genomföras. Med dialogen som arbetsmetod ökar vi graden av inkludering. Likaväl som att medborgardialog genomförs är de väsentligt att en återkoppling alltid sker till dem som varit berörda.

Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen. En fortsatt utveckling av Kontaktcenter är därför ett prioriterat område, inte minst för att garantera en återkoppling till sollentunabor som hört av sig till kommunen. Tillgängligheten ska stärkas ytterligare genom ett ökat utbud av tjänster på kommunens hemsida. Vi vill även göra en satsning på att fortsatt tillgängliggöra vårt arkiv genom digitalisering av skrifter, samt fortsätta framtagandet av böcker, filmer och utställningar som beskriver kommunens historia.

Den interna kommunikationen är likaledes central. Kommunen är Sollentunas största arbetsgivare och varje medarbetare ska betraktas som en ambassadör för sin arbetsplats.

Välinformerade anställda blir en kanal för att kommunicera beslut och mål. För att man ska kunna känna delaktighet och inflytande är den interna kommunikationen väsentlig. Det ställs därför höga krav på ledarskapet inom kommunens alla verksamheter för att detta ska förverkligas.

Översiktsplan

Interna länkar

Budget
Ny översiktsplan
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44