Övergripande politiska fokusområden

Sollentuna kommun styrs av en majoritet som består av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Kommunfullmäktige har fastställt ett antal övergripande politiska fokusområden för mandatperioden.

Övergripande politiska fokusområden för mandatperioden 2011-2014

 • Ansvarsfull ekonomisk politik
 • Utbildning
 • Omsorg
 • Integration och kommunikation
 • Miljö och klimat

Ansvarsfull ekonomisk politik

Sollentuna har en stark och stabil ekonomi. Ekonomisk hushållning och låg kommunalskatt kräver förnuftiga prioriteringar. Sollentuna kommun sätter kärnverksamheterna främst. De kommunala verksamheterna ska bedrivas med hög effektivitet och god service samtidigt som nytänkande välkomnas. Samarbetet med det civila samhället, näringslivet och andra kommuner ska särskilt understrykas. Sollentuna kommun ska vara en företagsvänlig kommun där kommunens verksamheter och bolag inte bedriver osund konkurrens. Kommuninvånarna ska även fortsättningsvis erbjudas valmöjligheter i den kommunala servicen utifrån individuella önskemål och förutsättningar. Den politiska majoriteten skall arbeta för att möjliggöra en skattesänkning. 

Utbildning

Det pedagogiska arbetet i förskola, grundskola och gymnasium ska fortsätta att utvecklas. Eleverna ska mötas av höga förväntningar och bli utmanade i skolarbetet, må bra samt känna sig trygga i skolan. Sollentuna ska fortsätta vara en kommun med många valmöjligheter inom utbildningsområdet. De kommunala skolorna ska stimuleras till att vara självständiga enheter. Användandet av IKT, informations-och kommunikationsteknologi, som verktyg för att utveckla det pedagogiska arbetet ska vara i fokus under mandatperioden. 

Omsorg

Det förebyggande arbetet ska utvecklas. Särskilt fokus ska ligga på barn och äldre seniorer. Äldrevården ska baseras på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande och god kvalitet ska genomsyra omsorgen. De äldre ska erbjudas service och en god omvårdnad efter behov. Vi eftersträvar en hög kvalitet i våra vård-och omsorgsboenden. Valmöjligheter, samverkan mellan aktörer och ett utbud av olika innehåll och profiler är viktiga pusselbitar i verksamheterna. Värdighetsgarantin ska utvecklas under mandatperioden. Samarbetet med civilsamhället ska utvecklas. Fortsatt samarbete mellan bl a socialtjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget leder till ett bättre helhetsperspektiv och bättre resursutnyttjande. Samarbetet mellan skolan, BUP och socialtjänsten ska intensifieras för att tidigt upptäcka barn som behöver stöd. Missbruk ska stävjas på ett tidigt stadium. 

Integration och kommunikation

Det är viktigt att kommunen arbetar mot all form av diskriminering och värnar det demokratiska samtalet. Arbetet med att göra kommunen mer tillgänglig för kommuninvånarna ska fortsätta liksom arbetet med att underlätta dialogen mellan förtroendevalda och invånarna. Det är väsentligt att invånarna får information om och möjligheten att ha synpunkter på viktiga förändringar som berör den enskilde. Återkoppling ska alltid ske till invånare som vänder sig till kommunen i något ärende. Det ska finnas tydliga rutiner för hantering och återkoppling av synpunkter. Det integrationspolitiska programmet skall förverkligas i de kommunala verksamheterna. Mångfalden bland kommunens invånare är en tillgång som ska tas tillvara. 

Miljö och klimat

Kommunens uppgift är att planera för ett samhälle som är ekologiskt hållbart. Den uppgiften omfattar allt från fysisk samhällsplanering till konkret restaurerande miljöarbete. Åtgärder för att minska kommunens klimatpåverkan är prioriterade. Vid nybyggnationer och renoveringar av det kommunala fastighetsbeståndet skall vi söka energieffektiva och klimatsmarta lösningar. För en god livsmiljö krävs att vi värnar om de grönområden, naturreservat och kulturhistoriska värden som finns i vår kommun. De är viktiga för såväl rekreationsändamål som för bevarande av biologiska värden. Vidare krävs exempelvis att kommunen arbetar för att begränsa bullerstörningar och partikelutsläpp samt en fortsättning av det betydelsefulla arbetet inom Edsvikens vattensamverkan och Oxunda vattensamverkan. Sollentuna kommun skall kännetecknas av god resurshushållning och en god livsmiljö. 

Tre övergripande dokument för den långsiktiga politiska styrningen

Kommunens långsiktiga politiska styrning utgår från tre huvuddokument som antas av kommunfullmäktige:

 • Kommunplan/översiktsplan
 • Politisk plattform för mandatperioden 
 • Övergripande politiska fokusområden

Utöver dessa tre styrdokument antar fullmäktige för varje verksamhetsår en politisk inriktning för verksamhetsåret samt  budget och konkreta mål för vad som ska uppnås under året. Beslutet omfattar också treåriga verksamhets- samt investeringsplaner. Mer om detta kan du läsa i budgeten.

Övergripande politiska fokusområden

Övergripande politiska fokusområden för mandatperioden 2011-2014

 • Ansvarsfull ekonomisk politik
 • Utbildning
 • Omsorg
 • Integration och kommunikation
 • Miljö och klimat

Ansvarsfull ekonomisk politik

Sollentuna har en stark och stabil ekonomi. Ekonomisk hushållning och låg kommunalskatt kräver förnuftiga prioriteringar. Sollentuna kommun sätter kärnverksamheterna främst. De kommunala verksamheterna ska bedrivas med hög effektivitet och god service samtidigt som nytänkande välkomnas. Samarbetet med det civila samhället, näringslivet och andra kommuner ska särskilt understrykas. Sollentuna kommun ska vara en företagsvänlig kommun där kommunens verksamheter och bolag inte bedriver osund konkurrens. Kommuninvånarna ska även fortsättningsvis erbjudas valmöjligheter i den kommunala servicen utifrån individuella önskemål och förutsättningar. Den politiska majoriteten skall arbeta för att möjliggöra en skattesänkning. 

Utbildning

Det pedagogiska arbetet i förskola, grundskola och gymnasium ska fortsätta att utvecklas. Eleverna ska mötas av höga förväntningar och bli utmanade i skolarbetet, må bra samt känna sig trygga i skolan. Sollentuna ska fortsätta vara en kommun med många valmöjligheter inom utbildningsområdet. De kommunala skolorna ska stimuleras till att vara självständiga enheter. Användandet av IKT, informations-och kommunikationsteknologi, som verktyg för att utveckla det pedagogiska arbetet ska vara i fokus under mandatperioden. 

Omsorg

Det förebyggande arbetet ska utvecklas. Särskilt fokus ska ligga på barn och äldre seniorer. Äldrevården ska baseras på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande och god kvalitet ska genomsyra omsorgen. De äldre ska erbjudas service och en god omvårdnad efter behov. Vi eftersträvar en hög kvalitet i våra vård-och omsorgsboenden. Valmöjligheter, samverkan mellan aktörer och ett utbud av olika innehåll och profiler är viktiga pusselbitar i verksamheterna. Värdighetsgarantin ska utvecklas under mandatperioden. Samarbetet med civilsamhället ska utvecklas. Fortsatt samarbete mellan bl a socialtjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget leder till ett bättre helhetsperspektiv och bättre resursutnyttjande. Samarbetet mellan skolan, BUP och socialtjänsten ska intensifieras för att tidigt upptäcka barn som behöver stöd. Missbruk ska stävjas på ett tidigt stadium. 

Integration och kommunikation

Det är viktigt att kommunen arbetar mot all form av diskriminering och värnar det demokratiska samtalet. Arbetet med att göra kommunen mer tillgänglig för kommuninvånarna ska fortsätta liksom arbetet med att underlätta dialogen mellan förtroendevalda och invånarna. Det är väsentligt att invånarna får information om och möjligheten att ha synpunkter på viktiga förändringar som berör den enskilde. Återkoppling ska alltid ske till invånare som vänder sig till kommunen i något ärende. Det ska finnas tydliga rutiner för hantering och återkoppling av synpunkter. Det integrationspolitiska programmet skall förverkligas i de kommunala verksamheterna. Mångfalden bland kommunens invånare är en tillgång som ska tas tillvara. 

Miljö och klimat

Kommunens uppgift är att planera för ett samhälle som är ekologiskt hållbart. Den uppgiften omfattar allt från fysisk samhällsplanering till konkret restaurerande miljöarbete. Åtgärder för att minska kommunens klimatpåverkan är prioriterade. Vid nybyggnationer och renoveringar av det kommunala fastighetsbeståndet skall vi söka energieffektiva och klimatsmarta lösningar. För en god livsmiljö krävs att vi värnar om de grönområden, naturreservat och kulturhistoriska värden som finns i vår kommun. De är viktiga för såväl rekreationsändamål som för bevarande av biologiska värden. Vidare krävs exempelvis att kommunen arbetar för att begränsa bullerstörningar och partikelutsläpp samt en fortsättning av det betydelsefulla arbetet inom Edsvikens vattensamverkan och Oxunda vattensamverkan. Sollentuna kommun skall kännetecknas av god resurshushållning och en god livsmiljö. 

Tre övergripande dokument för den långsiktiga politiska styrningen

Kommunens långsiktiga politiska styrning utgår från tre huvuddokument som antas av kommunfullmäktige:

 • Kommunplan/översiktsplan
 • Politisk plattform för mandatperioden 
 • Övergripande politiska fokusområden

Utöver dessa tre styrdokument antar fullmäktige för varje verksamhetsår en politisk inriktning för verksamhetsåret samt  budget och konkreta mål för vad som ska uppnås under året. Beslutet omfattar också treåriga verksamhets- samt investeringsplaner. Mer om detta kan du läsa i budgeten.

 • Sollentuna kommun
 • Postadress: 191 86 Sollentuna
 • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
 • Telefon: 08-579 210 00
 • Fax: 08-579 216 44