Sollentuna kommuns nämnder

Under kommunfullmäktige finns, förutom kommunstyrelsen, 11 nämnder.

Nämnderna arbetar gentemot de mål som fullmäktige ställer upp och ansvarar för kontinuerliga utvärderingar och kvalitetsuppföljningar i sina respektive verksamheter. De ser till helheten inom sina ansvarsområden och gör prioriteringar. Flera av nämnderna beställer/upphandlar tjänster där de får bäst kvalitet till lägsta pris oavsett om det är från en kommunal eller en privat utförare. Därför drivs delar av verksamheten inom t.ex. äldreomsorg i privat regi.

Miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden är till stor del myndighetsnämnder som fungerar i nära samarbete med respektive kontor. Rösjöstyrelsen är Rösjöskolans opolitiska styrelse med föräldramajoritet.

Frågor om nämndens verksamhet, sammanträden och protokoll besvaras av nämndens nämndsekreterare.


Sammanträdestider

Sammanträdesdagar_2015.pdf
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44