Miljö- och klimatberedningen

Miljö- och klimatberedningen arbete avslutades som planerat den sista december 2012. En slutrapport presenterades för kommunstyrelsen den 4 september 2013.

Slutrapporten för miljö- och klimatberedningen föreslår bland annat att kommunen inrättar en miljö- och klimatstrategisk tjänst för att samordna, stödja och följa upp arbetet med miljö- och klimatfrågor i kommunens förvaltningar och bolag. För att politiskt prioritera de strategiska miljöfrågorna, har kommunstyrelsen även beslutat att inrätta ett miljöutskott.

Beredningens uppgift har varit att förverkliga kommunens klimatstrategi samt att ta fram förslag för hur kommunen kan uppnå de nationella miljömålen. Beredningen har bland annat tagit fram åtgärdsplaner till kommunens klimatstrategi, kommunens miljö- och klimatmål, energieffektiviseringsstrategi, miljökrav för kommunens upphandling samt kommunikationsinsatser.

Arbetet med klimatstrategin ska ses som en pågående process vilket innebär att beredningens arbete varit en viktig inledning av arbetet med klimatfrågorna i kommunen. Det nya miljöutskottet kommer att arbeta med följande ansvar/uppgifter:

  • Det övergripande miljö- och klimatarbetet i kommunen.
  • Energiplanering och energihushållning.
  • Övergripande vattenvård samt bevakning av kommunens intressen avseende vattenverksamhet och täktverksamhet.
  • Den kommunala renhållningsskyldigheten.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2013 att inrätta ett miljöutskott till kommunstyrelsen.  Det nya utskottet påbörjade sitt arbete 1 oktober 2013.

Relaterad information

Kontakt

Lars Keski-Seppälä, Projektchef
Stadsbyggnadsavdelningen, Kommunledningskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 215 39
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44