Politiska direktiv för Helenelund

Publicerat: 7 maj 2012 
Kategori: Nyhetsarkivet
Arkiverat: 28 maj 2012

Den 17 april fattade kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott beslut om direktiv om den fortsatta planeringen för Helenelund. Direktiven är ett resultat av dialogen om Helenelunds framtid som kommunen genomförde i november 2011.

 

Helenelunds centrum 1971. Foto: Gösta Ask.
Helenelunds centrum 1971. Foto: Gösta Ask.

 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott sammanfattar de drygt 300 inkomna förslagen i fem ämnesområden; bättre service i centrum, inklusive fritidsgård och upprustning av hyreshusen, minskat buller, bevara grönområden, stärka kopplingen till Kista via området mellan järnväg och motorväg samt varierande skala på tillkommande bebyggelse.

Direktiven till kommunledningskontoret för den fortsatta planeringen är

1. Området studeras med tillkommande bostäder och arbetsplatser, som underlag för bättre service. En naturlig plats för boende, service och handel, även från Kistasidan. Plan- och exploateringsutskottet anser det angeläget att i samband med genomförandet av detaljplaner och markanvisningsavtal tillse att olika upplåtelseformer prövas och möjliggörs för byggandet av nya bostäder.

2. Bullerskydd tillskapas med skyddande bebyggelse, speciellt utformade skärmar och landskapsplanering. Minskad partikelspridning är ett viktigt mål.

3. Hänsyn tas till befintliga villaområdens karaktär och framtida naturreservat i Helenelund som helhet. De centrala delarna kan förtätas med ny bebyggelse, i harmoni med grönska och parkstråk.

4. Området mellan järnväg och motorväg utvecklas till att innehålla ett tilltalande urbant stråk, som samordnas med den ev. nya tvärbanan och bussar, kombinerat med ny synlig och attraktiv bebyggelse.

5. Studier av varierande hushöjder, för att passa in i respektive sammanhang och platser.

Utskottet skriver även i sitt beslut att det i det fortsatta programarbetet med Helenelund är viktigt att en sammanvägning sker av olika intressen, tillsammans med Helenelundsdialogens enkätsvar. Kommunens aktuella översiktsplan ligger även till grund för fortsatt arbete.

Kommunledningskontorets stadsbyggnadsavdelning ska konkretisera direktiven och återkomma till utskottet med förslag i programarbetet för Helenelund.


Politiska direktiv för Helenelund

 

Helenelunds centrum 1971. Foto: Gösta Ask.
Helenelunds centrum 1971. Foto: Gösta Ask.

 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott sammanfattar de drygt 300 inkomna förslagen i fem ämnesområden; bättre service i centrum, inklusive fritidsgård och upprustning av hyreshusen, minskat buller, bevara grönområden, stärka kopplingen till Kista via området mellan järnväg och motorväg samt varierande skala på tillkommande bebyggelse.

Direktiven till kommunledningskontoret för den fortsatta planeringen är

1. Området studeras med tillkommande bostäder och arbetsplatser, som underlag för bättre service. En naturlig plats för boende, service och handel, även från Kistasidan. Plan- och exploateringsutskottet anser det angeläget att i samband med genomförandet av detaljplaner och markanvisningsavtal tillse att olika upplåtelseformer prövas och möjliggörs för byggandet av nya bostäder.

2. Bullerskydd tillskapas med skyddande bebyggelse, speciellt utformade skärmar och landskapsplanering. Minskad partikelspridning är ett viktigt mål.

3. Hänsyn tas till befintliga villaområdens karaktär och framtida naturreservat i Helenelund som helhet. De centrala delarna kan förtätas med ny bebyggelse, i harmoni med grönska och parkstråk.

4. Området mellan järnväg och motorväg utvecklas till att innehålla ett tilltalande urbant stråk, som samordnas med den ev. nya tvärbanan och bussar, kombinerat med ny synlig och attraktiv bebyggelse.

5. Studier av varierande hushöjder, för att passa in i respektive sammanhang och platser.

Utskottet skriver även i sitt beslut att det i det fortsatta programarbetet med Helenelund är viktigt att en sammanvägning sker av olika intressen, tillsammans med Helenelundsdialogens enkätsvar. Kommunens aktuella översiktsplan ligger även till grund för fortsatt arbete.

Kommunledningskontorets stadsbyggnadsavdelning ska konkretisera direktiven och återkomma till utskottet med förslag i programarbetet för Helenelund.

Nyheter


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44